Digiqole ad

ปิดหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2567

 ปิดหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2567
Social sharing

Digiqole ad

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2567 ที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเดอะ ภัทรา พระราม 9 กรุงเทพมหานคร พร้อมกับมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรอบรมจำนวนทั้งสิ้น 41 คน แบ่งเป็นผู้แทนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 แห่ง จำนวน 15 คน / อดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติและอดีตนักกีฬาระดับสโมสร 26 คน

การอบรมครั้งนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานกีฬายกน้ำหนักตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ เนื้อหาทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจะเน้นความรู้ความเข้าใจเรื่องการวอร์มอัพ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การคลายกล้ามเนื้อ ตลอดจนท่าแข่งขันทั้งสองท่า ประกอบด้วยท่าสแนทช์ และท่าคลีนแอนด์เจิร์ก รวมถึงเรื่องการใช้สารต้องห้าม จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยนายวินัย คำจีนศรี / พันโทหญิง ดร.อภิญญา ดัชถุยาวัตร / นายสุริยา ดัชถุยาวัตร และ นายไกรสอน ดัดถุยาวัฒน์

นายธนกุล บุญทศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร กล่าวภายหลังสำเร็จการอบรมในครั้งนี้ว่า ได้รับความรู้เกี่ยวกับกีฬายกน้ำหนักในการยกท่าสแนทช์และคลีนแอนด์เจิร์ก ขณะเดียวกัน นายทองสุข ฉันพินิจ ครูหัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาจากโรงเรียนเดียวกัน ยังกล่าวเสริมอีกด้วยว่า จากนี้จะทำความรู้ที่ได้รับกลับไปฝึกสอนและพัฒนาความสามารถทางการกีฬาให้กับเด็กนักเรียนเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนต่อไป เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาสและยากจน กีฬายกน้ำหนักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ได้รับโอกาสที่ดีในสังคมต่อไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post