Digiqole ad

ปาฎิหาริย์หิมาลัย

 ปาฎิหาริย์หิมาลัย
Social sharing

Digiqole ad

ความเลื่อมใส ความศรัทธา ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่เพียงจะเป็น ที่พึ่งให้กับชีวิต หรือใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้น แต่เมื่อความ เชื่อ และความศรัทธา ยังเป็นส่วนสําคัญ ที่มาสร้างแรงผลักดัน ให้คน ๆ หนึ่ง ได้กลายเป็นผู้ให้ จนก่อให้เกิดสาธารณกุศล สําหรับช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้อยาก หรือแม้แต่การช่วยเหลือ สังคม ยามที่ต้องเผชิญกับวิกฤตภัยต่างๆ ก่อนจะคลี่คลาย และ กลับมาดําเนินชีวิตได้ตามปกติสุขอีกครั้ง
อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments


Social sharing

Related post