Digiqole ad

ปังสุดสุด ! งานสจล. K-Engineering World Tour & Workshop 2023 เปิดแรงบันดาลใจปูเส้นทางนวัตกรรุ่นเยาว์กว่า 10,000 คน สู่วิศวกรระดับโลก

 ปังสุดสุด ! งานสจล. K-Engineering World Tour & Workshop 2023 เปิดแรงบันดาลใจปูเส้นทางนวัตกรรุ่นเยาว์กว่า 10,000 คน สู่วิศวกรระดับโลก
Social sharing
Digiqole ad

ปังสุดสุด ! งานสจล. K-Engineering World Tour & Workshop 2023 เปิดแรงบันดาลใจปูเส้นทางนวัตกรรุ่นเยาว์กว่า 10,000 คน สู่วิศกรระดับโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2023 โดยได้รับเกียรติจากศ. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและ รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยด้วยดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม กรรมการสภาสถาบันฯ และรศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

งาน K-Engineering World Tour and Workshop 2023 จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีและปีนี้เป็นที่ 4 แล้ว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 ส.ค. เป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกำลังคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศในทุกด้าน ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมเปลี่ยนโลก การฝึกทักษะทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อปลุกฝันสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน ได้เตรียมพร้อมเป็นกุญแจดอกสำคัญไขประตูสู่โลกของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สู่การเป็นนักนวัตกรระดับแนวหน้าในอนาคต

คำกล่าวส่วนหนึ่งของ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฯ ในพิธีเปิดงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2023 กล่าว่า อุดมศึกษาเป็นฐานการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้แบบก้าวกระโดดและยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นับเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยที่ขับเคลื่อนองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคปัจจุบันและอนาคต คนที่พร้อมจะเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเสริมทักษะใหม่ๆ แก่ตนเองนั้นเป็นที่ต้องการ มีความพร้อมที่จะก้าวเป็นวิศวกร นวัตกร นักเทคโนโลยี หรือผู้ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพต่อไป

องศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. มีนโยบายแบบมุ่งผลลัพธ์ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ แกร่งทั้งทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาตามแนวทาง Global Learning และ Global Citizen ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ตรงความต้องการภาคอุตสาหกรรมสู่การเป็น ‘ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก’ (The World Master of Innovation) การจัดงานในครั้งนี้นอกจากเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบอนาคตให้ตัวเองแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในการคิดค้นนวัตกรรมระดับประเทศแลระดับโลก  องศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวถึงภาพรวมในการจัดงานว่าโลกเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง คณะฯ จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่รุดหน้าแบบก้าวกระโดด ผลิตนักวิศวกร นักนวัตกรที่มีศักยภาพด้านความรู้วิชาการและทักษะในวิชาชีพ เรียนรู้ปฎิบัติการจริงในสถานที่จริง แบบ Multi-skills ตามโครงการ K-Engineering WiL (Work-integrated Learning) รวมถึงการเปิดห้องปฏิบัติการทันสมัยของ 13 ภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้น้องๆ ได้รู้จักกว่า 30 หลักสูตรของคณะ  ทราบข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในวิศวลาดกระบัง  เปิดโอกาสให้น้องได้ร่วมสนุกกับการลงมือปฏิบัติจริงกับกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 50 Workshop อาทิ Open Academic, World Tour Open Academic Workshop, กิจกรรม MAKEX Thailand Competition Point Race #1  การแข่งขัน หุ่นยนต์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างแรงบันาลใจในการเป็นนักสร้างหรือนักประดิษฐ์, กิจกรรม PR Awards on K-Engineering 2023 กิจกรรมการประกวดผลงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อค้นหาความถนัดและเลือกสาขาที่เหมาะกับตัวเอง 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงงานวิจัย นวัตกรรมเด่นที่กิดจากความร่วมมือของคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ร่วมสร้างนวตกรรมที่เปลี่ยนโลก เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ อาท1. นวัตกรรมขนส่ง-ระบบราง รถไฟไทยทำ นวัตกรรมตู้โดยสารที่ทันสมัยหรูหราที่สุดในอาเซียน ใช้โมเดลบริการในเครื่องบินแบบเฟิร์สคลาส เลือกได้ทั้งแบบSuper Luxury Class และ Luxury Class โดยใช้วัสดุในประเทศกว่า 76% ทันสมัยด้วยระบบ 5G Smart Infotainment มีระบบฟอกอากาศพร้อมส่งมอบแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยในเร็วๆ นี้, Cold Chain การจัดการระบบโซ่ความเย็นและการกระจายอุณหภูมิในระบบโลจิสติกส์ เพื่อขนส่งผลิตผลการเกษตรให้มีคุณภาพและคงความสดยาวนาน, ระบบการเรียนรู้การเดินรถไฟ การพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการตารางการเดินรถไฟอย่างปลอดภัย, หุ่นยนต์บริการบนรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร อาทิ การต้อนรับ การสิร์ฟอาหาร เป็นต้น 2. นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ  KMITL Highflow นวัตกรรมเครื่องจ่ายออกซิเจนที่มีอัตราการไหลสูง พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น สำหรับผู้มีภาวะปอดอักเสบหรือปัญหาการหายใจบกพร่อง ซึ่งถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศ 3-4 เท่า ตูจำหน่ายยาอัจฉริยะ (Drug Dispensing Machine)นวัตกรรมลดความแออัดและการรอคิวในโรงพยาบาลด้วยการนำ QR Code ไปสแกนที่หน้าตู้ ทำตามขั้นตอน ตรวจสอบนำจ่ายยา บนซองยาจะมี QR Code ให้สแกนดูวิธีใช้ยา K Doctor แอปพลิเคชั่นระบบผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์โรคด้วยปัญญาประดิษฐ์ เป็นระบบจัดการสุขภาพระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 3. นวัตกรรม ไอโอที Smart Police : SOS กล้องวงจรปิด ติดตามตรวจจับด้วย AI ระบบกล้อง อาทิ ตรวจจับทะเบียนรถ เสาไฟอัจฉริยะ นวัตกรรมตรวจเช็คคุณภาพอากาศ ตรวจจับความหนาแน่นและแยกประเภทยานพาหนะบนท้องถนนได้แบบเรียลไทม์ เก็บเป็นฐานข้อมูลใช้เป็นแนวทางการบริหารพื้นที่ทางกายภาพและสมาร์ท ซิตี้ เครื่องตรวจสอบคุณภาพไข่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Egg AI) ก่อนและหลังเข้ากระบวนการฟัก ลดความเสียหาย เพิ่มคุณภาพและผลกำไรแก่ผู้ประกอบการ Smart Police SOS ระบบตำรวจอัจฉริยะ ระบบกล้องตรวจจับอาวุธ/บุคคลต้องสงสัยและบุคคลที่พกอาวุธ เเจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน Line Application โดยระบบจะเชื่อมโยงกับระบบกล้องตรวจจับทะเบียนรถเพื่อติดตามเเละดักจับได้ทันเวลา เป็นต้น

 

 

Facebook Comments

Related post