Digiqole ad

“ปลูกคุณธรรม” สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทย

 “ปลูกคุณธรรม” สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทย
Social sharing
Digiqole ad

“ปลูกคุณธรรม” สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทย

วันที่ 27 ธ.ค.65 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผอ.สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ผนึกกำลังร่วมกับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัด วางแผนการพัฒนาการศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างคนเก่ง คนดีสู่สังคมไทย

โดยใช้โมเดลโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิฯ ในการส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านโครงงานคุณธรรม (Moral Project) ในการเรียนรู้และปฏิบัติจริงของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน โดยการให้คำปรึกษาครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ และผู้บริหารโรงเรียน เพื่อผลักดันให้โครงงานประสบความสำเร็จ สามารถลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สร้างวินัยและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้น กระทั่งนักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีตามที่โรงเรียนต้องการ

โรงเรียนต้องกระทำกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และต้องผนวกไว้ในการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน นักเรียนจะเติบโตไปพร้อมกับมีอุปนิสัยที่ดีงามติดตัวไปตลอด

โรงเรียนคุณธรรม จะช่วยเติมเต็มคนเก่ง คนดี สู่สังคมไทย เพื่อพัฒนาประเทศได้มั่นคง ยั่งยืน และผาสุข ขอให้ชาวภูเก็ตทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของภูเก็ต และขยายผลให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมทั้งจังหวัด

 

 

“ปลูกคุณธรรม” สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทย

Facebook Comments

Related post