Digiqole ad

ปลัด พม. เปิดศูนย์บริการคนพิการ One Stop Service แห่งแรกของ จ.ลำปาง ยกระดับบริการสวัสดิการสังคมและสุขภาพไว้ด้วยกัน

 ปลัด พม. เปิดศูนย์บริการคนพิการ One Stop Service แห่งแรกของ จ.ลำปาง ยกระดับบริการสวัสดิการสังคมและสุขภาพไว้ด้วยกัน
Social sharing
Digiqole ad

ปลัด พม. เปิดศูนย์บริการคนพิการ One Stop Service แห่งแรกของ จ.ลำปาง ยกระดับบริการสวัสดิการสังคมและสุขภาพไว้ด้วยกัน

(5 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ที่ลานชั้น 1 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำหรับการให้บริการทางสังคมแก่คนพิการอย่างครบวงจร รวมถึงส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการในพื้นที่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ และนางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)” ภายในโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมสำหรับคนพิการ อาทิ การตรวจประเมินและการออกเอกสารรับรองความพิการ การจดทะเบียนและออกบัตรประจำตัวคนพิการ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความพิการ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ด้านการศึกษา และด้านอาชีพ สำหรับจังหวัดลำปาง กระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง (สนง.พมจ.ลำปาง) จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ดำเนินการยกระดับแนวทางการให้บริการแก่คนพิการเป็น “ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)” โดยเริ่มให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีคนพิการได้รับบัตรประจำตัวแล้ว จำนวน 1,039 คน อีกทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงการสาธารณสุขในจังหวัดลำปาง ได้บูรณาการการทำงานด้านสวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับมิติสุขภาพร่วมกับ สนง.พมจ.ลำปาง สำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ได้รับการดูแลแบบองค์รวม ทั้งในมิติสุขภาพ สวัสดิการสังคม และคุณภาพชีวิต นับว่าเป็นทิศทางการพัฒนาการให้บริการทางสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนั้น ตนได้เดินทางไปร่วมประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมด้วยการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเปราะบาง อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยบูรณาการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน รวมถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ นอกจากนี้ ตนได้เป็นประธานการประชุมหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามภารกิจของกระทรวง พม. สำหรับช่วยเหลือและพัฒนาประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ ได้มอบแนวทางการดำเนินงาน โดยให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในการดูแลทุกปัญหาทางสังคมอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งจะยกระดับพัฒนาทักษะของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนต่อไป

 

 

 

ปลัด พม. เปิดศูนย์บริการคนพิการ One Stop Service แห่งแรกของ จ.ลำปาง ยกระดับบริการสวัสดิการสังคมและสุขภาพไว้ด้วยกัน

 

 

Facebook Comments

Related post