Digiqole ad

ปลัด พม. ร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 ที่กัมพูชา

 ปลัด พม. ร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 ที่กัมพูชา
Social sharing
Digiqole ad

ปลัด พม. ร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 ที่กัมพูชา

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 (Twenty-Eighth Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community Council: 28th ASCC Council Meeting) ณ โรงแรมสุขะ ราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติเข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

นายอนุกูล กล่าวว่า สำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 28 ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารผลลัพธ์รวม 31 ฉบับ ที่จะเสนอต่อผู้นำอาเซียน เพื่อรับรองและรับทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 ซึ่งจะจัดในเดือนพฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ตนได้กล่าวเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานของคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW) คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านแรงงาน(SLOM) และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) ซึ่งได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อความร่วมมือและความก้าวหน้าในด้านสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่ดียิ่งขึ้นสำหรับเด็ก สตรี และแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ยังได้แสดงความยินดีต่อการดำเนินงานสาขาเยาวชน ในการจัดทำถ้อยแถลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีเยาวชนอาเซียน พ.ศ. 2565 และการนำข้อเสนอแนะจากการเสวนาเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 1 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ไปขยายผลเพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนขอขอบคุณต่อการแสดงความห่วงใยและความเสียใจที่ประเทศต่างๆ มีต่อประเทศไทยถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และขอแสดงความขอบคุณในนามประเทศไทยต่อ ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน เนื่องในโอกาสที่ท่านจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนธันวาคม 2565

 

Facebook Comments

Related post