Digiqole ad

“ปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง” ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 “ปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง” ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Social sharing
Digiqole ad

“ปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง” ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรบนพื้นที่สูงมักจะประสบปัญหากับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมที่ไม่สามารถควบคุมการเพาะปลูกได้ ต้องอาศัยเพียงฝนฟ้าตามฤดูกาล เกษตรกรบางรายมีโรงเรือนสำหรับเพาะปลูก แต่ก็ไม่สามารถจัดการระบบภายในโรงเรือนได้อย่างที่ต้องการเนื่องจากขาดการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้าน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยข้อจำกัดในเรื่องการเข้าถึงและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบนพื้นที่สูง สวพส. จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูง สร้างต้นแบบโรงเรือนแม่นยำบนพื้นที่สูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีระบบการบริหารจัดการข้อมูล ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ติดตามได้ที่ Link นี้

Facebook Comments

Related post