Digiqole ad

ประเทศไทย 2566 ดี-ไม่ดี … อยู่ที่ผู้นำ

 ประเทศไทย 2566 ดี-ไม่ดี … อยู่ที่ผู้นำ
Social sharing

Digiqole ad

ครั้้งที่่นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อำนวยการกองทุุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เข้าร่วมเวที
การประชุุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ที่่กรุุงเทพมหานคร เมื่่อเดือนพฤศจิกายน 2565

อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments


Social sharing

Related post