Digiqole ad

ประชุมวิชาการโภชนาการกับโรคมะเร็ง รวมองค์ความรู้ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สู่การปฏิบัติ

 ประชุมวิชาการโภชนาการกับโรคมะเร็ง รวมองค์ความรู้ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สู่การปฏิบัติ
Social sharing
Digiqole ad

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยหน่วยโภชนบริการ ร่วมกับ สำนักวิชาการ จัดการประชุมวิชาการโภชนาการกับโรคมะเร็ง (Nutrition and Cancer)  ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom มีวัตถุประสงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการใช้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยการรวบรวมองค์ความรู้ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สู่การปฏิบัติที่หวังผลได้ทางคลินิก  ในการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้มีการรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานที่เป็นปัจจุบันอธิบายหลักการการเกิดมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
• ชีวเคมี ความเครียดและการเกิดภาวะอักเสบที่กระตุ้นให้ดีเอ็นเอ (DNA) โปรตีน และเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายอักเสบและเสียหาย ส่งผลให้เกิดสารก่อมะเร็งบรรยายโดย ดร.แพรว จันทรศิลปิน อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• การใช้อาหารและสารอาหารเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• องค์ความรู้การใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อเสริมสุขภาพ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งบางชนิด บรรยายโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์สุดา วันจันทึก อาจารย์ประจำหลักสูตร อาหารโภชนาการ และการกำหนดอาหาร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• สรุปการใช้สารอาหารกลุ่มที่ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน (Immunonutrition) ในผู้ป่วยมะเร็ง บรรยายโดย  พ.อ.หญิง สิรกานต์ เตชะวณิช หัวหน้าแผนกโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

• ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนพันธุศาสตร์ (Nutrigenomics) ต่อสุขภาพมนุษย์ บรรยายโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

• ภาวะโรคอ้วน ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง การกลับมาเป็นซ้ำ และอัตราการรอดชีวิต บรรยายโดย ผศ.ดร.พญ.กุสุมา ไชยสูตร อาจารย์แพทย์ สาขาวิชาโภชนาการคลินิกภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ความเปลี่ยนแปลงการรับรู้รสชาติในผู้ป่วยมะเร็ง ในแง่มุมด้านการใช้อาหารและยาประกอบการรักษา บรรยายโดย  เภสัชกรจิตติพล ตันติวิท และ ดร.วัชรพล ขุนอินทร์ นักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์• สรุปคำแนะนำการรักษาทางคลินิก การใช้โภชนบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เทรนด์การรับประทานอาหารในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งและความเข้าใจที่ถูกต้อง บรรยายโดย  พญ.มรกต สุวรรณการ หัวหน้าหน่วยโภชนบริการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ นางสาวสุภานันท์ มากรัมย์ นักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
• การให้อาหารทางทางเดินอาหารปกติและทางหลอดเลือดดำ และการลดหรือบรรเทาการอักเสบในโรคมะเร็ง บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
• การประเมินภาวะโภชนาการและการดำเนินการต่อไปเพื่อแก้ไขภาวะโภชนาการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักกำหนดอาหารสถาบันมะเร็ง ได้แก่ นางสาวสุมาลี นุชิต นายณัฐฐศรัณฐ์ วงศ์เตชะ และ นางสาวเพียงพิศ กมลผัน นางสาวสุญาดา สุขโข นักกำหนดอาหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์โดย ดร. วัชรพล ขุนอินทร์
• บทบาทของการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำในกรณีผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการผ่าตัด บรรยายโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรุตม์  โล่ห์สิริวัฒน์  ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• การดูแลโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งเด็ก บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ.ศิรินุช ชมโท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตร์การใช้กายภาพบำบัดและการให้สารอาหารเพื่อกระตุ้นความแข็งแรงและส่งเสริมการฟื้นตัวที่ดีในผู้ป่วยมะเร็ง บรรยายโดย กภ.ดร.นิดา รัตนครอง นักกายภาพบำบัด  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ นางสาวญานี พุ่มเจริญ นักกำหนดอาหาร  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
• กรณีศึกษา การให้โภชนบำบัดตลอดช่วงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งซึ่งมีแนวโน้มจะมีภาวะทุพโภชนาการ และกำลังเข้ารับการผ่าตัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย นพ.จตุพร ผู้พัฒน์ น.อ.หญิง บุชชา พราหมณสุทธิ์ และนางสาวภัคธีมา ภู่ทอง นักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์โดย พล.อ.ต.นพ.วิบูลย์ ตระกูลฮุน

การจัดการประชุมภายใน 2 วันนี้ถือว่าเป็นการรวบรวมสรุปองค์ความรู้อย่างสมบูรณ์ บนพื้นฐานข้อมูลคลินิกและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน และได้มานำเสนอเพื่อให้แพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์จะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงด้วยความเข้าใจ เปิดเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความเข้าใจทฤษฎีและการปฏิบัติในทุกหัวข้อที่บรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทั้งในสถานที่จัดงาน และในระบบออนไลน์จะสามารถเข้าใจได้อย่างมากที่สุด สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการรักษามะเร็งที่หวังผลได้ทางคลินิก และที่สำคัญ คือ ประโยชน์สูงสุดของการรักษาต่อผู้ป่วยมะเร็งทุกราย

Facebook Comments

Related post