Digiqole ad

ประกาศ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

 ประกาศ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”
Social sharing
Digiqole ad

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสาธารณะเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของบุคลากรรายหนึ่งในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมทางวิชาการ สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนสามท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วแล้วรายงานให้สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ หากพบว่ามีการกระทำผิดทางจริยธรรม รวมทั้งความผิดทางวินัย สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะได้มอบให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาลงโทษตามกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่ชักช้า

ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

Facebook Comments

Related post