Digiqole ad

ปกติใหม่ในไร่ส้ม

 ปกติใหม่ในไร่ส้ม
Social sharing
Digiqole ad

ศีล แปลว่าปกติ ความหมายว่า มนุษย์ดำรงความเป็นมุษย์ธรรมดาได้ต้องมีศีล จะเป็นศีลที่ต้องสมาทาน อย่างเบญจศีลคือศีลห้าในศาสนาพุทธ หรือวัฒนธรรมอื่นที่อยู่อย่างสงบของเขา ถือว่ามีศีลเช่นกัน
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม สมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต ป.๙)ให้ความหมายศีลไว้4 ลำดับ.…ปาริสุทธิศีล4(ศีลคือความบริสุทธิ,ความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีล, ศีลเครื่องให้บริสุทธิ์,)
1.ปาฏิโมกขสังวรศีล คือความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นจากข้อห้าม ทำตามข้ออนุญาต ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลาย(ศีล227ของพระภิกษุ-ผู้เขียน)
2.อินทรียสังวรศีล คือความสำรวมอินทรีย์(ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ-ผู้เขียน)ระวังไม่ให้บาปอกุศลครอบงำ เมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง6
3.อาชีวปริสุทธิศีล คือความบริสุทธิแห่งอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ ไม่ประกอบอเนสนา มีหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพเป็นต้น
4.ปัจจัยสันนิสิตศีล คือศีลที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่ ได้แก่ปัจจัยเวกขณ์ คือพิจารณาใช้สอยปัจจัยสี่ ให้เป็นไปตามความหมาย ประโยชน์สิ่งนั้น ไมบริโภคด้วยตัณหา
ความหมายปกติใหม่ในไร่ส้ม จะกล่าวด้วยคาดว่า พรรคก้าวไกล มีโอกาศจัดตั้งรัฐบาล และสถานะหรือบทบาทพรรค ต่อพระสงฆ์นั้น จะอำนวยความปกติของสงฆ์ มีศีลแปลว่าปกติในความหมายบริสุทธิศีลสี่ข้อ ตามสมควรได้อย่างไร
ย้อนไปความคิดหลักพรรคส้ม คือให้สิทธิพระเท่ากับสิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ พูดตรงๆคือให้พระได้มีสิทธิอย่างพลเมือง ได้มีสิทธิลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาผู้แทน ยังไม่ไกลไปขนาดพระสงฆ์ศรีลังกา สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง
พรรคก้าวไกลเมื่อตั้งเป้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังคิดถึงนโยบายที่เขียนไว้ อีกหรือไม่
ภายใต้ความปกติใหม่ เป้าหมายรัฐให้เกิดมี ถามไปจุดเน้นสังคมสงฆ์ รัฐบาลจะถวายความปกติด้วยปฏิโมกขสังวร ศีล227ข้อของพระ ไม่ถูกบีบรัดจากความปกติใหม่ ในสังคมใต้โอกาสบริหารรัฐวันหน้า ให้พระเจ้าพระสงฆ์ คาดหวังประเด็นใดเป็นรูปธรรมได้ เป็นอย่างไร?
ไม่หลีกหนีด้วยเห็นเพียงว่า ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์
ความคิดพระเจ้าพระสงฆ์ ในอุดมคติทางการเมือง ท่านไม่ไกลขนาดอยากได้สิทธิสมบูรณ์อย่างพลเมือง เพียงให้ปฏิโมกข์ศีล ท่านได้มีพื้นที่ในสังคม ได้เผยแพร่ธรรมให้เกิดคนมีศีลมากมายขึ้น ทั้งมีพื้นที่เข้าถึงใจคนรุ่นใหม่ หลากสีหลากเพศ เป็นความต้องการสงบ ในความหมายปกติใหม่
ไม่ต้องการแผ่นดินเรียบเป็นหน้ากลอง คือเสมอภาคเพียบเรียบ ยังอยากเห็นอยากอยู่เผยแผ่ธรรม ในสังคมมีปกติใหม่ เป็นไทยๆและมีธรรมะไม่เก่า(อกาลิโก)ของคนไทย ให้รัฐได้ช่วยแรง ท่านทำที

Facebook Comments

Related post