Digiqole ad

“บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2557

 “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2557
Social sharing

Digiqole ad

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่ และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ประกอบกับมีกฎหมายห้ามขายหรือให้บริการ และกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะ แต่กลยุทธ์ตลาดบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ายังโฆษณาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยมุ่งเป้าไปที่เด็ก และเยาวชน ด้วยการสื่อสารในเรื่องรูปร่างสวยงาม พกพาง่าย และมีกลิ่นหอม เพื่อดึงดูดใจเยาวชนให้เข้าใจผิดว่าไม่เป็นอันตราย

จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทย 40,164 คน ทั่วประเทศ โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี2567 พบว่าเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีอายุเฉลี่ย 14.64 ปี มีการรับรู้การโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อออนไลน์ถึงร้อยละ 65.86 โดยมีเยาวชนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือมีไว้ในครอบครองเป็นเรื่องผิดกฎหมายร้อยละ 23.68 และส่วนใหญ่เชื่อว่านิโคตินเป็นสารที่ทำให้ร่างกายตื่นตัว ส่งผลดีต่อสุขภาพ ถึงร้อยละ 51.19 ทำให้มีความคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน ร้อยละ 50.2 ซึ่งการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนมาจากการถูกชักชวน ร้อยละ 35.39 มีคนรอบข้างสูบให้เห็น ทั้งจากคนที่ชอบ หรือมีชื่อเสียง 35.66 คนในครอบครัว ร้อยละ 46.68 และจากเพื่อน/แฟน ร้อยละ 55.04 ที่สำคัญยังพบว่า มีผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอายุน้อยสุด 8 ปี

เมื่อนักสูบหน้าใหม่เป็นเด็ก และเยาวชนมีจำนวนเพิ่มขึ้น สถานการณ์ในปัจจุบัน การสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่อนข้างน่าเป็นห่วง ทั้งที่ในกฎหมายระบุชัดเจน แต่ก็มีการขายอย่างแพร่หลาย และเข้าถึงทุกสถานศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยกองสุขศึกษา จึงร่วมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สานพลังพันธมิตรรับมืออย่างมียุทธวิธี จัดเสวนาในหัวข้อ “รู้ สู้ POD” เปิดกลยุทธ์การรุกคืบของบุหรี่ไฟฟ้า โดย คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พญ.ภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร คุณอดิศร แก้วเล็ก รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย คุณรัชฎาพร บุตรเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และคุณมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมวงเสวนาเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมชมสดผ่านLiveกองสุขศึกษา
https://www.facebook.com/share/v/Xm3rUoGbJrHzduvx/?mibextid=oFDknk
https://www.facebook.com/share/v/ivq6uBqViF4Fw5Mh/?mibextid=xfxF2i ณ ห้องประชุมสัมพุทธเมตตาประชารักษ์ ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา

งานนี้ มีตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ขอเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ด้วยความตระหนักรู้เท่าทันภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าที่การตลาดได้สร้างภาพลักษณ์ลวงเยาวชน ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเสมือนของเล่นน่ารัก มีรูปแบบคล้ายขนม อุปกรณ์การเรียน มีสีสันสดใสและปลอดภัย แต่ความจริงแฝงไปด้วยอันตรายร้ายแรง มีนิโคตินเป็นอันตรายต่อสมองส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ สมาธิ และการควบคุมอารมณ์ ซ้ำร้ายยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอาการซึมเศร้า เป็นอันตรายต่อปอด หลอดเลือด และหัวใจในระยะยาว

ขณะที่สารเคมีปรุงแต่งกลิ่นหอมที่ใช้ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อได้รับความร้อนจากแบตเตอรี่ในอุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำให้ปอดอักเสบเฉียบพลัน และเรื้อรัง และไอของบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย

สถานการณ์ในปัจจุบันของไทย การสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่อนข้างน่าเป็นห่วง และมีแนวโน้มที่เยาวชนจะติดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ กิจกรรมการเสวนาจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการส่งเสริม และจัดการเรื่องสุขภาพ ด้วยการเปิดกลยุทธ์ต้านการรุกคืบของบุหรี่ไฟฟ้า ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก และเยาวชน ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องข้อมูล และเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้คนทั่วไป ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ จากการเสวนาดังกล่าว ทุกหน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจป้องกัน และลดอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้บทบาทภารกิจของแต่ละองค์กร ทั้งสร้างการรู้เท่าทันในกลุ่มเด็ก เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการเฝ้าระวัง และสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยจะมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในวัน Kick off รณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นี้
#รู้สู้POD
#กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
#กองสุขศึกษา

Facebook Comments


Social sharing

Related post