Digiqole ad

บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 3 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมปฏิบัติงานตามปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”

 บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 3 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมปฏิบัติงานตามปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”
Social sharing
Digiqole ad

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัพิธีประกาศสำเร็จการศึกษา มอบขีดหมวกพยาบาลและเข็มราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตรรางวัล WISH AWARD ให้กับนักศึกษาที่มีความโดนเด่นในอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี คือ รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงด้านต่างๆ ให้กับสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 62 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีอันทรงเกียรติ ณ หอประชุม CRA Hall ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

พิธีประกาศสำเร็จการศึกษา มอบขีดหมวกพยาบาลและเข็มราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถือเป็นพิธีการที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของวิชาชีพพยาบาล เพราะขีดหมวกถือเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพพยาบาลและมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกคนจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

เข็มราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในสถาบันที่สำเร็จการศึกษา เป็นสัญลักษณ์ให้นักศึกษาตระหนักถึงวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ก่อกำเนิดด้วยพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มีพระประสงค์ในการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร ทั้งนี้ ได้รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีอุดมการณ์ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้อัตลักษณ์ รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข ซึ่งหมายถึงการมีความรู้และสามารถแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วยกระบวนการวิจัย มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและสามารถสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น

โอกาสนี้ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต 4 ท่านที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัล WISH AWARD ได้แก่ นายธนทัต สิงห์คำ นางสาวอรอร เดือนเพ็ญนายทนงศักดิ์ พันจำปา และนางสาวศุภานน แซ่จ่าว

Facebook Comments

Related post