Digiqole ad

บอร์ด บสย. แต่งตั้ง “เอด วิบูลย์เจริญ” นั่งประธาน บสย. คนใหม่

 บอร์ด บสย. แต่งตั้ง “เอด วิบูลย์เจริญ” นั่งประธาน บสย. คนใหม่
Social sharing

Digiqole ad

คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีมติแต่งตั้ง “เอด วิบูลย์เจริญ” ดำรงตำแหน่ง ประธาน บสย. มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

นายเอด วิบูลย์เจริญ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปัจจุบัน อายุ 59 ปี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านประสบการณ์การทำงาน ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชำระหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Facebook Comments


Social sharing

Related post