Digiqole ad

บอร์ด กฟก. เห็นชอบให้ กฟก. เสนอ ครม. ขอใช้งบกลาง 10,000 ลบ. กำชับบอร์ดบริหารฯ – บอร์ดหนี้ กฟก.ผนึกกำลังเร่งซื้อหนี้-ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรโดยเร็ว

 บอร์ด กฟก. เห็นชอบให้ กฟก. เสนอ ครม. ขอใช้งบกลาง 10,000 ลบ.  กำชับบอร์ดบริหารฯ – บอร์ดหนี้ กฟก.ผนึกกำลังเร่งซื้อหนี้-ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรโดยเร็ว

คณะกรรมการกองทุนฯ มีมติเห็นชอบให้ กฟก. เสนอ ครม. ขอใช้งบกลางเพื่อซื้อหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร 10,000 ล้านบาท โดยมอบนโยบายให้คณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ เร่งรัดแก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรคการทำงานเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรสมาชิก
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)

Advertisement

โดยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กฟก. เปิดเผยว่าในปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ติดขัดหลาย ๆ ด้าน เช่น การแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน และนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายและระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 1. เห็นชอบเสนอขอใช้งบกลางจำนวน 10,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร เพิ่มเติมจากงบของกองทุนฯ ที่จัดสรรไว้แล้วในปี 2564 จำนวน 2,055 ล้านบาท 2. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2563 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารฯ หรือเลขาธิการ กฟก. มีอำนาจผ่อนผันหรือขยายเวลาการใช้คืนเงินต้นได้หากเป็นกรณีที่เกษตรกรประสบเหตุภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ หรือเหตุสุดวิสัย 3. เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้และการเช่าซื้อ หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน พ.ศ. 2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเก็บค่าเช่าซื้อ หรือระยะเวลาการเช่าซื้อ ให้แก่เกษตรกรในกรณีที่เกษตรประสบหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอื่น ๆ 4. เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่เป็นหนี้ NPA (เพิ่มเติม) และอนุมัติซื้อทรัพย์ NPA คืนให้แก่เกษตรกรสมาชิกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 5. เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการขยายกรอบวงเงินซื้อทรัพย์สินรอการขายทอดตลาด (NPA) และชำระหนี้เสีย (NPL) คงเหลือ จากเดิมไม่เกินรายละ 2.5 ล้านบาท เป็นไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท 6. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีหนี้บุคคลค้ำประกัน พ.ศ. …. 7. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ว่าด้วย การงบประมาณ พ.ศ. …. ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการกองทุนฯ ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขข้อจำกัดต่าง ๆ และเร่งดำเนินการวางแผนแก้ไขปัญหาหนี้และการฟื้นฟูทั้งหมดซึ่งที่ผ่านมา ยังคงมีเกษตรกรจำนวนมากที่แม้จะขึ้นทะเบียนกับกองทุนฯแล้ว แต่กองทุนฯก็ยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทั้งหมด เนื่องด้วยข้อจำกัดทั้งที่เป็นระเบียบ และงบประมาณ

ขณะนี้ กฟก. โดยคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ ได้ร่วมกันนำมติที่ คณะกรรมการเห็นชอบมาจัดทำแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้และการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกร ขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟู ฯ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และทันต่อความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรต่อไป นายสไกรกล่าว

 

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post