Digiqole ad

บอร์ดบริหารฯ กฟก. พิจารณาโครงการเน้นกิจกรรมครบวงจร ดันงบฟื้นฟูฯ ออกภายใน มี.ค. 64

 บอร์ดบริหารฯ กฟก. พิจารณาโครงการเน้นกิจกรรมครบวงจร ดันงบฟื้นฟูฯ ออกภายใน มี.ค. 64
Social sharing

Digiqole ad

คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีประชุมพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูฯ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร หลักเกณฑ์การพิจารณาเน้นเกษตรกรรมแบบครบวงจรคาดว่าจะอนุมัติงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภายในเดือนมีนาคม 2564

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่ง
เลขาธิการสำนักงานกองทุนฯ (กฟก.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ 1.) จังหวัดศรีสะเกษจำนวน 135โครงการ งบประมาณ 74 ล้านบาทเศษ 2.) จังหวัดขอนแก่น จำนวน 379 โครงการ งบประมาณ 376 ล้านบาทเศษ 3.) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 112 โครงการ งบประมาณ 1,033 ล้านบาทเศษ


สำหรับแนวทางในการพิจารณาแผนและโครงการ ซึ่งเป็นงบประมาณในการให้การสนับสนุนองค์กรเกษตรกรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรกรด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รวบรวมผลผลิต แปรรูป การพัฒนาการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้งการสร้างและขยายช่องทางสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้องค์กรเกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง และให้สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่จะได้รับการจัดการหนี้ได้จัดทำแผนการฟื้นฟูประกอบการชำระหนี้แทน และเกษตรกรสมาชิกองค์กรสามารถทำกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างครบวงจร คาดว่าจะมีการอนุมัติงบประมาณในการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2564 หากพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีปัญหาด้านหนี้สิน หรือต้องการพัฒนาต่อยอดอาชีพด้านการเกษตร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรและทะเบียนหนี้ได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวัน เวลาราชการ นายสไกรกล่าว.

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post