Digiqole ad

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน

 บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน
Social sharing

Digiqole ad

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ มร. ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

ร่วมด้วยนางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ และนางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ตระหนักถึงโครงสร้างสังคมไทยในปัจจุบันที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ในขณะที่มีผู้สูงวัยจำนวนมาก แม้จะเข้าสู่วัยเกษียณแต่ยังเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ มีประสบการณ์การทำงาน การเพิ่มเติมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัลยุคใหม่ จะเป็นแนวทางให้บุคลากรผู้สูงวัยเหล่านี้ ยังได้ใช้ศักยภาพของตนเองประกอบอาชีพต่อไป และช่วยลดภาระทางด้านการเงินของครอบครัวและของสังคม บสย. F.A. Center และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย จึงได้เริ่มโครงการเสริมความรู้ทางด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล

เพื่อเพิ่มโอกาสเขาถึงสินเชื่อ ที่จะนำไปสู่การสร้างผู้ประกอบการสูงวัยที่มีคุณภาพ โดยตั้งเป้าตลอดโครงการจะอบรมผู้ประกอบการสูงวัยได้มากกว่า 400 ราย และเนื้อหาการอบรมจะเน้นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางการเงิน การตลาดในยุคดิจิทัลให้กับผู้สูงวัย และเป็นการให้การอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่จะทำให้ประชาชน มีการเตรียมพร้อมและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post