Digiqole ad

บสย. ลงพื้นที่จัดกิจกรรม CSR มอบเงินช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านมูโนะ จ.นราธิวาส

 บสย. ลงพื้นที่จัดกิจกรรม CSR มอบเงินช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านมูโนะ จ.นราธิวาส
Social sharing
Digiqole ad

นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายประจบ ประทีปสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 บสย. และทีมงาน

ลงพื้นที่มอบกำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โรงงานพลุระเบิดที่ตลาดมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบ 682 ครัวเรือน รวม 2,513 คน มีผู้เสียชีวิต 11 คน และบาดเจ็บ 389 คน โรงเรียนได้รับความเสียหาย 3 แห่ง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และมีผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 13 ราย
ภายใต้การดำเนินงาน บสย. ในโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)

ตามแผนการดำเนินงานกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อ้างอิงการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ต้องการสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชนสำคัญ และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของ บสย.

ตามแบบประเมินในระบบประเมิน SE-AM Enabler ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย และลูกค้า มอบเงินช่วยเหลือ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุงโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท แก่โรงเรียนบ้านมูโนะ โดยมี นางโสรยา อาแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมูโนะ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

Facebook Comments

Related post