Digiqole ad

บสย. ร่วมงานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference เผยวิสัยทัศน์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ เดินหน้า “เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ Digital Transformation”

 บสย. ร่วมงานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference เผยวิสัยทัศน์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ เดินหน้า “เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ Digital Transformation”
Social sharing

Digiqole ad

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าร่วมงานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence

จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมกล่าวบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ Digital Transformation” ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

โดย บสย. เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC 2023) สะท้อนความเป็นองค์กรต้นแบบระดับประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล

นายสิทธิกร กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สถาบันการเงินต่างต้องเร่งปรับตัวเป็น Digital Banking เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของดิจิทัลและพฤติกรรมของลูกค้า (Digital Disruption) เช่นเดียวกับ บสย. ที่เป็นองค์กรกลุ่มสถาบันการเงินซึ่งมีภารกิจหลักคือค้ำประกันสินเชื่อ ได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากปรับวิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน SMEs Digital Gateway ที่มุ่งเน้นนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาพัฒนาและเชื่อมโยงการดำเนินงาน ควบคู่กับการเสริมสร้างวัฒนธรรม TCG FAST & FIRST รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs โดยการปรับตัวของ บสย. นั้น ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบตามหลักการของ TQA รวมถึงได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

บสย. ได้วางตำแหน่งองค์กรในแต่ละระยะ โดยตำแหน่งองค์กรที่ต้องการเป็นในปัจจุบันคือการเป็น Credit Enhancer เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มุ่งปรับเปลี่ยนองค์กรสู่เป้าหมาย SMEs Digital Gateway บสย. ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ 3N คือ New Culture ที่ปรับภายในองค์กรจากวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิมมาสู่การทำงานที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย New Engine ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า และ New Business Model ที่มีรูปแบบธุรกิจใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ควบคู่กับการดำเนินงานตามนโยบาย 4P 1D ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการลูกค้า (Product) เสริมสร้างพันธมิตร (Partnership) มุ่งการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง Digital Platform ที่ได้ให้บริการผ่าน LINE OA @tcgfirst

ซึ่งตอบโจทย์ต่อพฤติกรรมของลูกค้าให้สามารถเข้าถึงบริการ บสย. ได้อย่างง่ายดาย และ บสย. ตระหนักถึงการดำเนินงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Planet) โดยออกผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมลูกค้ากลุ่มธุรกิจสีเขียว และได้ออกมาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” ในการบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Debt Collection & Management)

สำหรับผลสำเร็จในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เห็นได้จากปริมาณการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการค้ำประกันเพื่อช่วยเหลือให้ได้รับสินเชื่อ ปริมาณ SMEs ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ ปริมาณการใช้บริการให้คำปรึกษาผ่าน ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน บสย. F.A. Center รวมถึงปริมาณการใช้บริการผ่าน LINE OA @tcgfirst
ภายใต้การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ Digital Transformation บสย. ได้ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือ 5 เมกะเทรนด์ หรือ 5D ได้แก่
1. Digital & Financial Literacy คือ การให้ความรู้ทางการเงินและด้านเทคโนโลยี Digital ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
2. Digital Wallet กระแสที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี การโอนเงิน จ่ายเงินผ่าน Wallet ถือเป็น Auto Pilot ที่ต่อยอดการทำธุรกรรมอื่นให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ SMEs
3. Digital Lending เป็น Platform Online การให้บริการขอสินเชื่อ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายและเหมาะสม ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
4. Digital Credit Guarantee การค้ำประกันสินเชื่อ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการใหม่ และนำพาไปสู่การขอสินเชื่อที่ถูกต้อง และหาทางออกที่เหมาะสมเมื่อธุรกิจเริ่มมีปัญหา
5. D ต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ Net Zero ภายใต้ BCG Model (BIO-Circular-Green Economy) สอดคล้องกับผู้บริโภคที่แสวงหาสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
แม้ว่าปัจจุบัน บสย. ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนแล้วมากกว่า 8 แสนราย แต่ด้วยผู้ประกอบการ SMEs ไทยในระบบที่มีมากกว่า 3 ล้านราย และยังมีผู้ประกอบการ SMEs นอกระบบอีกจำนวนหนึ่ง จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายของ บสย. ในการปรับเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรเพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้มากขึ้น ในก้าวต่อไปของ บสย. ได้มุ่งสู่การ Credit Mediator ตัวกลางเชื่อมโยง SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก และรวดเร็วขึ้นผ่านระบบ Online ที่มีการปรับโมเดลสำนักงานเขตทั่วประเทศ (Branch Reformat) สู่การเป็นศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) โดยใช้ TCG Learning Center เป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนา
งานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนการจัดงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้เรียนรู้จากองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จตามเส้นทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในการบริหารจัดการ การปรับตัว สร้างความยืดหยุ่น การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ ผ่านการนำเสนอจากผู้บริหารองค์กร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมอง ประสบกาณ์ และแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

Facebook Comments


Social sharing

Related post