Digiqole ad

บสย. รับประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปี 2566

 บสย. รับประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปี 2566
Social sharing

Digiqole ad

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ในระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมี นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 โดยเกณฑ์การประเมินมีการกำหนดค่าคะแนนตามความสำคัญและการสะท้อนผลสำเร็จของการดำเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 เป็นการประเมินการปฏิบัติงาน พิจารณาจาก 4 ด้าน 1.ด้านการกำกับดูแล (Governance) 2.ด้านบุคลากร 3.ด้านการจัดการ (Management) 4.ด้านกระบวนการ (Process) และส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพงาน เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งผลักดันให้มีการสนับสนุนและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร TCG Fast & First รวดเร็วรอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง สร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร และยึดมั่นธรรมาภิบาล ยึดมั่นบริหารความเสี่ยง ยึดมั่นดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม Galleria ชั้น 1 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ

Facebook Comments


Social sharing

Related post