Digiqole ad

บสย. รับประกาศเกียรติคุณ ดีเลิศ ด้านความปลอดภัยไซเบอร์

 บสย. รับประกาศเกียรติคุณ ดีเลิศ ด้านความปลอดภัยไซเบอร์
Social sharing
Digiqole ad

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) รับประกาศเกียรติคุณ ด้านการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น ระดับดีเลิศ (Certificate of Cyber Hygiene : Gold Level) ใบประกาศเกียรติคุณ ระดับเหรียญทอง

จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ภายใต้กิจกรรม NCSA Cyber Safety Certificates 2022 ซึ่งให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยงานประเภทอื่น ๆ ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ และเพื่อประกอบการประเมิน Global Cybersecurity Index (GCI) หรือดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) และผลักดันกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานนั้น

Facebook Comments

Related post