Digiqole ad

“บสย.” ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2567

 “บสย.” ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2567
Social sharing

Digiqole ad

นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2567

พร้อมด้วย นางสาวดุจเดือน เหตระกูล กรรมการ บสย. นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. และผู้บริหารระดับสูง โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 18 บสย. สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post