Digiqole ad

บสย. ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566

 บสย. ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566
Social sharing
Digiqole ad

นายเอด วิบูลย์เจริญ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566

พร้อมด้วยนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการ บสย. นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. และผู้บริหารระดับสูง โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 18 บสย. สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

Facebook Comments

Related post