Digiqole ad

บมจ.อสมท แจ้ง กรรมการ ลาออก และแต่งตั้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่

 บมจ.อสมท แจ้ง กรรมการ ลาออก และแต่งตั้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท ครั้งที่ 3/2566  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายผาติยุทธ ใจสว่าง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ เป็นการชั่วคราว แทน  นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ก่อนครบวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
โดย บมจ.อสมท จะได้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ต่อไป

Facebook Comments

Related post