Digiqole ad

“บก.ทท.-ธรรมศาสตร์-สสร.” ลงนามร่วมมือพัฒนาบุคลากรไซเบอร์

 “บก.ทท.-ธรรมศาสตร์-สสร.” ลงนามร่วมมือพัฒนาบุคลากรไซเบอร์
Social sharing
Digiqole ad

กองบัญชาการกองทัพไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) และ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.)

โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างการตระหนักรู้ พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และความรู้ในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมกำลังพลของกองทัพไทย คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้มีขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถให้แก่กำลังพลของกองทัพในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในอนาคต

Facebook Comments

Related post