Digiqole ad

“น่าน” ต้นแบบการเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

 “น่าน” ต้นแบบการเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนางสาวสุภาพร รุ่งเลิศเกียรติ ผู้จัดการบริหารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผนึกกำลังพันธมิตร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยชุมชนน่าน ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ มูลนิธิฮักเมืองน่าน และหอการค้าจังหวัดน่าน เพื่อดำเนินโครงการวัฏจักรต้นแบบการเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนของพื้นที่จังหวัดน่าน ณ บ้านกิ่วม่วง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาระบบนิเวศน์ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรและพืชสมุนไพรท้องถิ่นแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดน่าน  ตั้งแต่การพัฒนาระบบการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในเชิงอุตสาหกรรม และในส่วนของการใช้ประโยชน์ของการประเมินปริมาณการปลดปล่อยและการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากพืชสมุนไพร  เป็นการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของการพัฒนาอาชีพ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรถิ่นและสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผู้ประกอบการของจังหวัดน่านอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ในพิธีลงนามดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยการดำเนินงานโครงการ “วัฏจักรต้นแบบการเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนของพื้นที่จังหวัดน่าน” สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดน่าน ที่มุ่งเน้นพลิกโฉมการพัฒนา เดินหน้าสร้างเมืองน่านให้เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี สังคมร่มเย็น เศรษฐกิจได้รับการต่อยอด สร้างมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ และเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ด้าน “สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง” ที่มุ่งเน้น ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้างและภาคการผลิต อุตสาหกรรมและบริการ ด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าสูง เชื่อมั่นว่าผลจากการดำเนินงานในระยะเวลาอันใกล้จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านพืชสมุนไพร พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัด ตลอดจนก่อให้เกิดมูลค่าด้านเศรษฐกิจของจังหวัดน่านอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

พร้อมกันนี้ ได้มีการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดทำเป็นแปลงสาธิตการปลูกสมอพิเภก สมอไทย และมะขามป้อม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ อีกด้วย

Facebook Comments

Related post