Digiqole ad

นิเทศฯ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในโรงเรียน

 นิเทศฯ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในโรงเรียน
Social sharing
Digiqole ad

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในโรงเรียนขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและรู้จักปฎิเสธหากมีการชักจูงให้ลอง รวมถึงเพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปส่งต่อแก่คนในครอบครัวและชุมชนต่อไป


การสูบบุหรี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเป็นปัญหาที่นำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมาเช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม จนถึงปัญหาระดับประเทศ ซึ่งในประเทศไทยถึงแม้ว่าอัตราการเพิ่มของผู้สูบบุหรี่จะมีแนวโน้มลดลงในแต่ละปี เนื่องจากมีหลายหน่วยงานเข้ามาทำการรณรงค์งดสูบบุหรี่ แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ยังไม่เพียงพอต่อการลดปัญหาด้านสุขภาพของประชากรที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ อีกทั้งยังเป็นยุคของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของกลุ่มวัยรุ่นที่อยากรู้อยากลอง ขาดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกชักชวนหรือการนำพาไปได้ง่าย
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูวัลลภา พรมท้าว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ กล่าวเปิดงาน ภายในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ การให้ความรู้เรื่องการสูบบุหรี่ การฝึกคิดวิเคราะห์ถึงโทษของการสูบบุหรี่ และการสร้างสถานการณ์จำลองการปฏิเสธหากถูกชักชวน ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 เป็นอย่างดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา กันทะเสนา อาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาการโน้มน้าวในงานนิเทศศาสตร์ ของชั้นปีที่ 2 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โดยให้นักศึกษาร่วมกันบูรณาการความรู้จากในห้องเรียนเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม นำหลักการโน้มน้าวใจให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วม ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ หากเด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากบุหรี่ จะทำให้เด็กมีสุขภาพจิตใจและสุขภาพกายที่ดีในการเรียน อีกทั้งยังเป็นเครือข่ายที่ดีต่อการรณรงค์ให้ผู้ปกครอง และชุมชนต่อไปด้วย

Facebook Comments

Related post