Digiqole ad

นิเทศฯ มรภ.เชียงใหม่ เดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 นิเทศฯ มรภ.เชียงใหม่ เดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
Social sharing
Digiqole ad

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในขณะที่ไม่มีความพร้อม หรือเป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์


จากข้อมูลของกรมอนามัยรายงานการคลอดในประเทศไทยปีที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนเด็กที่คลอดจากแม่วัยรุ่น อายุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 15 ของการคลอดทั้งหมด สูงเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียน คิดเป็น 13 เท่าของสิงคโปร์ เนื่องจากส่วนใหญ่เยาวชนไม่มีความรู้เรื่องการคุมกำเนิด ขาดทักษะชีวิต ไม่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจของตนเอง และสาเหตุที่สำคัญที่สุดคือความเจริญของเทคโนโลยี มีสื่อที่ทันสมัยที่เอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประกอบกับระบบขัดเกลาทางสังคมระดับครอบครัวอ่อนศักยภาพลง เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ และคาดหวังว่าระบบการขัดเกลาของสถาบันการศึกษาสามารถทำหน้าที่ทดแทนครอบครัวได้


นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จึงได้ตระหนักถึงปัญหาข้างต้น โดยได้เลือกโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนนำร่อง ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเข้าถึงสื่อ การเรียนรู้สถานการณ์ในเรื่องเพศและวิธีการปฎิเสธเรื่องเพศ ซึ่งคุณครูสรัลชนา เฟื่องฟู ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา กันทะเสนา อาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาการโน้มน้าวในงานนิเทศศาสตร์ โดยให้นักศึกษาร่วมกันบูรณาการความรู้จากในห้องเรียนเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม นำหลักการโน้มน้าวใจให้นักเรียนมีส่วนร่วม ให้ตระหนักถึงการเป็นคุณแม่วัยใสที่อาจส่งผลกระทบต่อการเรียน รวมถึงสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของคุณแม่ที่อายุน้อยอีกด้วย

Facebook Comments

Related post