Digiqole ad

นิสิต ป.เอก ท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ วจก.มหาวิทยาลัยพะเยา (กรุงเทพฯ) เดินหน้าจัดงานสัมมนายิ่งใหญ่แห่งปี 27สิงหาคมนี้

 นิสิต ป.เอก ท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ วจก.มหาวิทยาลัยพะเยา (กรุงเทพฯ) เดินหน้าจัดงานสัมมนายิ่งใหญ่แห่งปี 27สิงหาคมนี้
Social sharing
Digiqole ad

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนี้หลังจากการหยุดนิ่งของทุกภาคธุรกิจที่เกิดจากปัญหาโรคระบาด โควิด 19 เมื่อประเทศกำลังฟื้นตัวกลับมา การท่องเที่ยวจึงเป็นฟันเฟื่องหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ ตามแนวทางของภาครัฐ พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ดันเป็นตัวชูสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา(กรุงเทพ)ฯ เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในสาขาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ เพื่อตอบสนองแนวทางและการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว วางพื้นฐานให้กับนิสิตในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในทุกมิติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเน้นหลักสูตรด้วยความเข้มข้นในด้านการเรียนการสอน และการลงมือปฏิบัติจริง นำทีมโดย ประธานหลักสูตร รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พร้อมคณาจารย์ทรงคุณวุฒิ รศ.ชวลีย์ ณ ถลาง, รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร, ดร. ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร และ ผศ. ดร. ศิริพร แพรศรี

 

และด้วยความฉับไว จับประเด็นได้อย่างทันท่วงที ในรายวิชา ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมการประชุม การให้รางวัลและการจัดงานนิทรรศการ ดูแลการสอนโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา สั้งจัดงานสัมมนายิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้หัวข้อ การจัดประกวดความงามนานาชาติกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย International Beauty Pageants and the Promotion of Thailand’s Tourism ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ในเวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่

ในการนี้ เตรียมพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และโชว์สุดพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนางงามอย่างแน่นอน หากมีความสนใจในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ก็สามารถลงทะเบียนผ่านทาง https://forms.gle/VYm7EBy6fAhApkGm8 ติดต่อสอบถามได้ที่ 061 661 5428

กำหนดการสัมมนา “การจัดประกวดความงามนานาชาติกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมซ์ในประเทศไทย

International Beauty Pageants and the Promotion of Thailand’s Tourism and MICE”

ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เวลา

11.30 – 13.00 น.           1) ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

2) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.15 น.          การแสดงพิธีเปิดแฟชั่นโชว์ (นางงาม)

13.15 – 13.30 น.          กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนา

โดย                                 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

กล่าวเปิดงานสัมมนา

โดย                                 รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

13.30 – 14.15 น.          ปาฐกถา หัวข้อ “การจัดประกวดความงามนานาชาติกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมซ์ในประเทศไทย”

โดย                                 ดร.ศุภวรรณ ตระรัตน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

14.15 – 14.30 น.          ถ่ายภาพและมอบของที่ระลึก

พร้อมรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.30 น.          เสวนา หัวข้อ “การประกวดความงามนานาชาติ ซอฟท์พาวเวอร์สุดปัง

พลังขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย สู่สายตาทั่วโลก”

โดย                                 1) คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก

กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด (TPN Global)

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อนุรักษ์

นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน อาจารย์ประจำวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

และตัวแทนองค์กรจัดการประกวดนางงามและนายแบบ

ดำเนินรายการโดย คุณจิรัฎฐวัฒน์ ศิริบุตร พิธีกรรายการโทรทัศน์

16.00 – 16.30 น.          ตอบข้อซักถาม และถ่ายภาพร่วมกัน

หมายเหตุ:  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

Facebook Comments

Related post