Digiqole ad

นิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

 นิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
Social sharing
Digiqole ad

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ในการนี้ ทรงติดสติกเกอร์รูปหัวใจ ณ ประติมากรรมเสือ “ พยัคฆ์รักษ์วารี ” และทรงติดสติกเกอร์รูปหัวใจบนภาพวาดฝีพระหัตถ์เสือเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ของการเปิดนิทรรศการฯ ในครั้งนี้


สำหรับนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จัดแสดงขึ้น ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวหลากหลายเกี่ยวกับมุมมองชีวิตประจำวันในอิริยาบถต่าง ๆ ท่ามกลางความสุขสงบ ความเกื้อกูลกันระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ การทรงงานศิลปะขององค์สิริศิลปิน ประกอบด้วยศิลปะหลากหลายแขนง ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสมและศิลปะการจัดวาง (Installation Art) ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นการสะท้อนธรรมชาติจากศิลปะที่ทรงใช้ทักษะความชำนาญจากการมองชีวิตในธรรมชาติ โดยมิได้มุ่งหมายแสดงออกตามความเป็นจริงด้วยสายตาที่เห็น แต่เป็นการแสดงออกถึงสุนทรียภาพทางความคิดและถ่ายทอดอารมณ์จากความรู้สึกภายในที่เหนือความเป็นจริง นิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS แบ่งพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น ๑ ให้เป็นการจัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่นำเสนอเรื่องราวของ “เสือ” เป็นหลัก ชั้น ๒ จัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์และผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “ผีเสื้อและดอกไม้” ชั้น ๓ จัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์และผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “นกฮูกและคุณไหมทอง สุนัขทรงเลี้ยง” และชั้น ๔ จัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพในผลงานด้านต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์จากโครงการในพระดำริฯ ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาราษฎร โดยทรงใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชน ทรงสละเวลาส่วนพระองค์ในการช่วยเหลือโครงการสุขอนามัยต่าง ๆ ความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากและด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ก่อให้เกิดแรงบันดาลพระทัยในการทรงงานศิลปะหลากหลายแขนง ซึ่งแสดงให้เห็นการสะท้อนความสมดุลของชีวิตในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดความงดงามที่สะท้อนความมีเมตตาต่อกันผ่านการแสดงออกทางแววตาของเสือที่ทรงสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานภาพฝีพระหัตถ์หลายร้อยผลงาน นับเป็นการสร้างสุนทรียศาสตร์นำศิลป์สู่ชีวิตในทุกมิติอย่างสมบูรณ์

ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะขององค์สิริศิลปิน ถ่ายทอดความงดงามผ่านนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ค่าเข้าชม ๕๐ บาทต่อท่านนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสเข้าชมฟรี สอบถามข้อมูล โทร ๐๙๖-๘๗๙ -๙๐๔๔ , ๐๙๖-๑๔๕-๖๒๔๙ หรือ Facebook : หอศิลป์ทิพย์พิมาน www.facebook.com/TippimarnArtGallery

Facebook Comments

Related post