Digiqole ad

นายอำเภอสทิงพระ ลงเยี่ยมโครงการโคกหนองนาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ฯ พร้อมมอบพันธุ์ปลานิลแดง 2,000 ตัว และวัตถุดิบสนับสนุนอาหารพระราชทาน

 นายอำเภอสทิงพระ ลงเยี่ยมโครงการโคกหนองนาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ฯ พร้อมมอบพันธุ์ปลานิลแดง 2,000 ตัว และวัตถุดิบสนับสนุนอาหารพระราชทาน
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายปารเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอสทิงพระ พร้อมด้วย นายเจริญ โอมณี ประมงจังหวัดสงขลา นางสุนิสา รามแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และข้าราชการสังกัดกรมประมง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนิน“โครงการโคกหนองนาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ฯ” ณ บ้านชายทะเล หมู่ที่ 4 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2567 ดำเนินกระบวนการฝึกอบรมโดยครูพาทำเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และโรงเรียนอารยเกษตร เน้นการเปลี่ยนแนวความคิด ฝึกวินัย ฝึกเทคนิคกสิกรรมธรรมชาติ ขั้นพื้นฐาน และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นผลสำเร็จ รูปธรรมผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมได้แก่ ประชาชน ผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบลดีหลวง ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดดีหลวงและโรงเรียนบ้านชะแม ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โครงการโคกหนองนาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการลงมือปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ในขั้นพื้นฐาน พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็นและเป็นตัวอย่างของความสำเร็จ นำสิ่งที่มีเหลือเกินสามารถแบ่งปันและช่วยผู้อื่นได้ในชุมชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งน้ำใจและความหวัง และให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนกลับมามีความสมบูรณ์และยั่งยืน ทั้งมุ่งหวังให้ชุมชนมีวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการแบ่งปันช่วยเหลือเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยด้วยอาหารเป็นยาและบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ นายอำเภอสทิงพระ และคณะ ได้ร่วมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลานิลแดง) จำนวน 2,000 ตัว เพื่อปล่อยลงบ่อน้ำในพื้นที่ต้นแบบ พร้อมมอบปลาทูน่า จำนวน 2 ตัว โดยสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสนับสนุนอาหารพระราชทานให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-7326069

Facebook Comments


Social sharing

Related post