Digiqole ad

“นายอำพล กิตติอำพล” องคมนตรี อัญเชิญ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรคุณ (สุรศักดิ์ พนฺธมุตฺโต)

 “นายอำพล กิตติอำพล” องคมนตรี อัญเชิญ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรคุณ (สุรศักดิ์ พนฺธมุตฺโต)
Social sharing
Digiqole ad

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล กิตติอำพล องคมนตรี อัญเชิญ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรคุณ (สุรศักดิ์ พนฺธมุตฺโต) ณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ให้พระครูสุวิมลภาวนาคุณ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระราชภาวนาวชิรคุณ สุนทรธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร จังหวัดชัยภูมิ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

การนี้นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธี พระราชภาวนาวชิรคุณ หรือ “หลวงปู่จื่อ พนฺธมุตฺโต” เป็นพระเถระที่เคร่งครัดในธรรมวินัย ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ประกอบศาสนกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ท่านเป็นพระสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐานศิษย์หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พระอริยสงฆ์แห่งภาคอีสาน วัดอุดมคงคาคีรีเขต (วัดดูน) อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยท่านธุดงค์บำเพ็ญเพียรไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีความสงบร่มรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ทราบภูมิประเทศ แหล่งประกอบอาชีพและปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างมากมาย โดยเฉพาะภูมิประเทศอันเป็นแหล่งต้นกำเนิดแหล่งน้ำสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ “แม่น้ำชี” ซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาสูงจากอำเภอหนองบัวแดง ไหลผ่านอำเภอบ้านเขว้า หนองบัวระเหว อำเภอจัตุรัส และอำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ

Cr.สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ

Facebook Comments

Related post