Digiqole ad

นายพชร อนันตศิลป อธิบดีกรมศุลกากร รับรางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022

 นายพชร อนันตศิลป อธิบดีกรมศุลกากร รับรางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022
Social sharing
Digiqole ad

นายพชร อนันตศิลป อธิบดีกรมศุลกากรร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัล กิจกรรม Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ(สกมช.)

โดยกรมศุลกากรได้รับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามมาตรฐานสากลสาขาบริการภาครัฐที่สำคัญ Cybersecurity Merit Award (Public services) จาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Facebook Comments

Related post