Digiqole ad

นายก ฯ พบปะประชาชน ‘กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด’ ติดตามการจัดการน้ำ รับมือหน้าแล้ง พร้อมหารือแผนพัฒนาพื้นที่ระยะยาว

 นายก ฯ พบปะประชาชน ‘กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด’ ติดตามการจัดการน้ำ รับมือหน้าแล้ง พร้อมหารือแผนพัฒนาพื้นที่ระยะยาว
Social sharing

Digiqole ad
วันที่ 2 มีนาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง การแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว พร้อมกับหารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) หารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ หารือประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและใช้สำหรับการอุปโภค และพบประชาชนที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
เวลา 09:45 น. ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยได้รับฟัง One Map สรุปสถานการณ์น้ำ (เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์) และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – อุทกภัย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตีย้ำว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยาก อาจจะดีหรือร้าย สิ่งที่สำคัญคือการบริหารจัดการ สำหรับข้อเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอมานั้นจะให้คณะทำงานเก็บข้อมูล และนำไปพิจารณาต่อไป
เวลา 10.45 น. ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำกุดแคน ซึ่งปัจจุบันแหล่งน้ำในพื้นที่ประสบปัญหาตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม ส่งผลให้ในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ รวมถึงการกีดขวางทางน้ำ น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชน จึงขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยรองอธิบดีกรมชลประทานรายงานว่าจะเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและขุดลอกคูคลองให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนและฤดูน้ำจะมาถึง
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมถึงแนวทางที่จะมีการเร่งกำจัดวัชพืชและขุดลอกคูคลองโดยหากติดปัญหาในเรื่องใดก็เร่งหาแนวทางแก้ไขและให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินงานสามารถเดินหน้าต่อไปได้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จากนั้นได้พบปะทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง พร้อมย้ำดีใจที่ได้มาพบกับประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ยืนยันปีหน้าจะกลับมาอีก
เวลา 11.45 น. ณ บริเวณพนังกั้นลำน้ำชีชั่วคราว กม.ที่ 2+300 บ้านโนนแดง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกรัฐมนตรี เข้าติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว โดยช่วงฤดูน้ำหลากจะได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำค่อนข้างรุนแรง ด้วยโครงสร้างเดิมไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับกระแสน้ำที่ไหลมากระทบบริเวณคุ้งน้ำ เมื่อเข้าฤดูแล้งระดับน้ำชีจะลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มวลดินขาดเสถียรภาพ ส่งผลให้ผนังกั้นน้ำดังกล่าวทรุดตัวลงและส่งผลให้ผิวจราจรเกิดความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการที่จะซ่อมแซมตลิ่งริมลำน้ำชี ถ้าดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ในระยะสั้นหรือระยะยาว บรรเทาความเดือดร้อน ลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน นับเป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานแบบบูรณาการ วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลคาดการณ์ความเป็นไปได้ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้น
เวลา 13.20 น. ณ บึงอร่าม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายกรัฐมนตรี ร่วมหารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) และจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับฟังประเด็นส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) อบจ.กาฬสินธุ์ โดยการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าและพืชผลทางการเกษตร ประมง และสินค้า GI ของจังหวัดประชาชนในพื้นที่ โดยมีแนวคิดในการก่อสร้างศูนย์การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ ในพื้นที่อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ สถานภาพโครงการมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที
.
เวลา 14.20 น. ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกรัฐมนตรี ประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งใดประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยขอฝากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันผลักดันต่อไป เพราะฉะนั้นจึงขอให้ฝ่ายความมั่นคงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเรื่องนี้ให้ดี โดยจะมีการติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
.
เวลา 15.50 น. ณ พื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายกรัฐมนตรี หารือประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำและใช้สำหรับการอุปโภค โดยปีหน้าจะเริ่มชดเชยให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและเดินหน้าดำเนินโครงการต่อได้ทันที โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้พบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวแสดงความดีใจและยินดีสำหรับการเดินหน้าดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำและใช้สำหรับการอุปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยของประชาชน
.
เวลา 16.40 น. ณ แหลมพยอม บึงโพนทอง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายกรัฐมนตรี รับฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอของบึงโพนทอง พร้อมพบปะประชาชน ปัจจุบันบึงโพนทอง (แหลมพยอม) เกิดภาวะตื้นเขิน มีวัชพืชและพืชน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งต้องมีการเสริมคันดินรอบบึงเพื่อป้องกันการบุกรุก การพังทลายของหน้าดิน และรับประชาชนถึงปัญหาต่างๆ ทั้งด้าน สาธารณสุข เศรษฐกิจ และการเกษตร โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ดีใจที่ได้มาพบประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด และเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดที่รัฐบาลพร้อมสนับสนุน
.
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึง การให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด จะขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปภายในเวลา 4 ปีนี้ คืนลูกหลานสู่อ้อมกอดของพี่น้องทุกคน โดยรัฐบาลยืนยันจะให้การดูแลประชาชนในทุกมิติ ทั้งเรื่องการทำมาหากิน ราคาพืชผล การคมนาคม ระบบสาธารณสุข การดูแลเรื่องยาเสพติด ป้องกันเรื่องน้ำท่วม น้ำแล้ง
อ่านเพิ่มเติม: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/79702
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post