Digiqole ad

นายกไพเจน ส่งมอบสนามกีฬาประจำอำเภอสทิงพระ พร้อมเปิดสนามฟุตบอลคู่พิเศษ ทีม ส.อบจ.สงขลาพบทีมอำเภอสทิงพระ ร่วมด้วยการแข่งขันสทิงพระวิทยาเกมส์ ชู สงขลาเป็นเมืองกีฬา กับสโลแกน “มิตรภาพเหนือกว่าชัยชนะ”

 นายกไพเจน ส่งมอบสนามกีฬาประจำอำเภอสทิงพระ พร้อมเปิดสนามฟุตบอลคู่พิเศษ ทีม ส.อบจ.สงขลาพบทีมอำเภอสทิงพระ ร่วมด้วยการแข่งขันสทิงพระวิทยาเกมส์ ชู สงขลาเป็นเมืองกีฬา กับสโลแกน “มิตรภาพเหนือกว่าชัยชนะ”
Social sharing

Digiqole ad

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานพิธีส่งมอบและเปิดสนามกีฬาประจำอำเภอสทิงพระ พร้อมด้วยนายปรเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอสทิงพระ นายมนัส พานิช ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสทิงพระวิทยคณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกเขต อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และนายกอปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันโรงเรียนร่วมในพิธีส่งมอบ และเปิดสนามกีฬาประจำอำเภอสทิงพระ ณ สนามกีฬาประจำอำเภอสทิงพระ โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอสทิงพระ เพื่อให้เป็นสนามกีฬามาตราฐานในระดับชุมชน จนถึงในระดับชาติ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ ซึ่งจะสามารถเข้าถึงบริการทางการกีฬา และนันทนาการได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญ และตระหนักในเรื่องของกีฬาและสุขภาพแล้ว ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้โรงเรียนสทิงพระวิทยาประจำอำเภอสทิงพระ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในทุกๆด้านอีกด้วย

นายกไพเจนกล่าวช่วงหนึ่งว่า วันนี้นอกจากจะมีพิธีส่งมอบ และเปิดสนามกีฬาประจำอำเภอสทิงพระ ซึ่งจะมีก่รแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรคู่พิเศษนัดเปิดสนาม ระหว่างทีมสมาชิกสภา อบจ.สงขลาพบกับทีมอำเภอสทิงพระแล้ว ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งนั่นคือเปิดการแข่งขันสทิงพระวิทยาเกมส์ ของโรงเรียนสทิงพระ วิทยาอีกด้วย ซึ่งการก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอสทิงพระเป็นนโยบาย 1 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่จะสร้างสนามกีฬามาตรฐานประจำอำเภอให้ครบทุกอำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการที่สงขลาเป็น Sport city หรือเมืองกีฬา โดยในคาบสมุทรสทิงพระได้สร้างครบหมดแล้วทุกอำเภอ ตั้งแต่อำเภอระโนด กระแสสิมธุ์ สทิงพระ และสิงหนคร แต่ก็ยังมีอีก ส่วนอำเภออื่นทาง อบจ.สงขลาก็จะทยอยก่อสร้างให้ครบ เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และแข่งขันกีฬาเพื่อสนับสนุนให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองกีฬาอย่างเต็มรูปแบบ

ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาสทิงพระเกมส์ ยังเป็นกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักการเสียสละ แรงกาย แรงใจ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งผู้ปกครองตลอดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยเฉพาะการให้รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ก็เป็นพื้นฐานในการที่จะทำงานในภารกิจต่างๆ โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะสอดคล้องกับคำขวัญของการแข่งขันกีฬาในปีนี้ที่ว่า ” มิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ ”

ถึงแม้ว่าขณะนี้สนามกีฬาแห่งนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และอัศจรรย์สำหรับนั่งชมกีฬา แต่ทางอบจ.สงขลาจะพยายามนำเข้าแผนในการนำไฟฟ้ามาติดตั้ง และก่อสร้างอัศจรรย์ในปีงบประมาณต่อไปตามปีงบประมาณที่เรามี ซึ่งก็จะพยายามทำให้ครบถ้วน และเป็นสนามกีฬาที่สมบูรณ์แบบ จึงอยากจะฝากให้คณะครูและผู้บริหารของโรงเรียนสทิงพระวิทยา ดูแลและบำรุงรักษาสนามกีฬาแห่งนี้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานตลอดเวลา

พร้อมกันนี้ นายกไพเจน ได้ทำพิธีส่งมอบสนามกีฬาให้แก่ตัวแทนจากโรงเรียนสทิงพระวิทยา ซึ่งเป็นผู้รับมอบสนามกีฬาประจำอำเภอสทิงพระ และเปิดสนามด้วยฟุตบอลกระชับมิตรคู่พิเศษระหว่าง ทีมสมาชิกสภา อบจ.สงขลา พบกับทีมอำเภอสทิงพระ

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/สงขลา/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post