Digiqole ad

นายกเมืองพัทยา เผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยาระยะที่ 3

 นายกเมืองพัทยา เผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยาระยะที่ 3
Social sharing

Digiqole ad

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผย ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยาระยะที่ 3 ว่า ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างจากระยะเวลา 820 วัน ดำเนินการมาแล้ว 208 วัน เหลือระยะเวลาในการการก่อสร้าง 612 วัน โดย แผนงานมีอยู่ที่ 5.10 % ผลงานที่ผู้รับจ้างทำไปแล้ว 8.01 % ซึ่งเร็วกว่าแผน +2.91 % หากคิดเป็นวันผู้รับจ้างทำงานเร็วกว่าที่งานที่กำหนด 23.87 วัน ทั้งนี้เมืองพัทยาได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้โครงการดังกล่าวลุล่วงและสำเร็จเปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามเป้าที่กำหนดไว้ต่อไป


สำหรับความก้าวหน้าในการก่อสร้างส่วนทางเข้าอาคารอัฒจันทร์ประธาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 90% งานโครงสร้างทางเข้าอาคารอัฒจันทร์ประธานแล้วเสร็จ 100% งานโครงสร้างทางลาดคนพิการแล้วเสร็จ 80% งานโครงสร้างทางลาดรถยนต์แล้วเสร็จ 100% และงานโครงสร้างบันไดขึ้นทางเข้าอัฒจันทร์ประธานแล้วเสร็จ 100% ทั้งนี้ทางเข้าอาคารอัฒจันทร์ประธาน ในส่วนงานโครงสร้างหลังคา เริ่มดำเนินการแล้ว 4% งานก่อสร้างVertical Bracing ที่ต้องมีการติดตั้ง 73 ชุด แล้วเสร็จไปแล้ว 32.8% ส่วนปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างนั้นจะเป็นในเรื่องของการเบิกงวดงาน เนื่องจากเมืองพัทยาได้มีการแบ่งงวดงานออกเป็นหลาย ๆ งวดงาม

เพื่อให้ผู้รับจ้างเบิกงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างได้ไม่ให้สะดุด แต่ด้วยในTOR ได้กำหนดให้การเบิกงวดงานได้จะต้องเบิกงวดแรกได้ก่อนถึงจะเบิกงวดอื่น ๆ ในส่วนที่ดำเนินงานได้ แต่ขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่สามารถเบิกค่างวดงานในงวดแรกได้แต่ผู้รับจ้างก็ยังคงเดินหน้าดำเนินการก่อสร้างในส่วนงวดงานอื่น ๆ โดยใช้เงินประกันในการดำเนินการก่อสร้างไปก่อน ซึ่งถือว่าผู้รับจ้างมีความรับผิดชอบสูงที่จะให้โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยาระยะที่ 3 แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 820 วัน ทั้งนี้ก็มีความมั่นใจว่าจะเร่งรัดการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จไปตามกำหนดที่ได้รับงบประมาณที่ได้รับมาจากสภามืองพัทยา


นายปรเมศวร์ เปิดเผยต่ออีกว่า ทั้งนี้จาการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยาระยะที่ 3 ยังพบว่าภายในพื้นที่สนามกีฬาที่มีการก่อสร้างบ้างส่วนอาจจะต้องมีการตั้งงบประมาณเพิ่มในการก่อสร้างสนามฝึกซ้อม ห้องเก็บตัวนักกีฬา ควบคู่กับการก่อสร้างในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อครบกำหนด 820 วัน เมือครบกำหนดเปิดใช้สนามกีฬาประชาชนและนักกีฬาจะได้ใช้สนามกีฬาที่มีความสมบูรณ์ครบวงจร ทั้งนี้หากแผนการก่อสร้างยังควเดินหน้าแบบนี้ต่อไปมั่นใจว่าโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยาระยะที่ 3 จะแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้

Facebook Comments


Social sharing

Related post