Digiqole ad

นายกเทศบาลตำบลช่องแค​ เสนอยุบสภา​ และร้อง​ ป.ป.ช.ให้พิจารณา​กรณีประชุมสภา​ไม่เป็นไปตาม​ พรบ.เทศบาล​ ม.21 !!

 นายกเทศบาลตำบลช่องแค​ เสนอยุบสภา​ และร้อง​ ป.ป.ช.ให้พิจารณา​กรณีประชุมสภา​ไม่เป็นไปตาม​ พรบ.เทศบาล​ ม.21 !!
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ.นนทบุรี โดยนายภัทรเดช หลักทรัพย์  นายกเทศมนตรีตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.เพื่อเสนอให้ยุบสภา​ พร้อมนำเอกสารหลักฐานร้อง​ ป.ป.ช.ให้พิจารณา​กรณีประชุมสภา​ไม่เป็นไปตาม​ พรบ.เทศบาล​ ม.21 โดยมีนายปกครอง สุวรรณดารา ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 2 สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ มารับเรื่องในการยื่นหนังสือร้องต่อ ป.ป.ช.ดังกล่าว

นายกเทศมนตรีตำบลช่องแค เปิดเผยว่า การที่ตนเองได้มายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.ในวันนี้ สืบเนื่องจาก ประธานสภาเทศบาลตำบลช่องแค ได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องแค และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลช่องแคได้เสนอกำหนดวาระการประชุม (เอกสารประกอบที่ 1) ซึ่งมีระเบียบวาระย่อยในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 3 หัวข้อ และประธานสภาเทศบาลตำบลช่องแคได้ประกาศสภาเทศบาลตำบลช่องแค เรื่อง เชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องแค สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลตำบลช่องแค ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ในหนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องแคได้แนบระเบียบวาระการประชุมในระเบียบวาระที่ 5 มีจำนวน 4 หัวข้อ เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการประชุมสามัญ ประจำปี 2567 นั้น ในที่ประชุมสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีได้มีการทักท้วงในกรณีที่กำหนดระเบียบวาระการประชุมไม่ตรงกับปีงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 21″การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี”(เอกสารประกอบที่ 2) ซึ่งนายกเทศมนตรีได้มีการทักท้วงก่อนเริ่มดำเนินการประชุมแล้วว่าในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่มีการกำหนดไว้เป็น ประจำปี 2567 นั้นจะไม่สามารถกำหนดสมัยประชุมสภาในปี พ.ศ.2566 ได้ (เอกสารประกอบที่ 3) และเจ้าหน้าที่ได้เคยรายงานให้ทราบว่าได้มีการแจ้งเตือนแล้ว แต่ประธานสภาเทศบาลยืนยันว่าเป็นดุลพินิจของประธาน ฯ และมิได้มีการนำเอาข้อทักท้วงของนายกเทศมนตรีไปทำการวินิจฉัยแต่อย่างใด ยังแจ้งให้สภาเทศบาลดำเนินการต่อโดยให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้นำเสนอสมัยประชุมสภาในปี พ.ศ.2566 ต่อไป ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 โดยประธานสภา ฯ ไม่นำปรึกษาในที่ประชุมสภา ฯ และไม่ประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งกำหนดไว้ประจำปี 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 28 “ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นในคราวประชุมนั้น”

(เอกสารประกอบที่ 2) สมัยประชุมที่ได้กำหนดโดยสภาเทศบาลตำบลช่องแคและประธานสภาเทศบาล ฯ ลงนามในประกาศเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องแค สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งได้มีการประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น ไม่ตรงกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมสภาเทศบาลในวันประชุมจริง ดังนั้นประธานสภาเทศบาลตำบลช่องแค ได้ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ โดยได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

1.การใช้อำนาจประธานสภาเทศบาล ฯ ปรับเปลี่ยนวาระการประชุมโดยมิได้แจ้งให้ที่ประชุมและประชาชนทราบ และตามประกาศสภาเทศบาลตำบลช่องแคให้มีการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 สมัยประชุมสภาที่สภาเทศบาลตำบลช่องแค มีการกำหนดในวาระการประชุม ในระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการประชุมสามัญ ประจำปี 2567 เอกสารในการประชุมไม่ตรงกับวาระการประชุมจริง ประธานสภาเทศบาล ไม่แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบว่ามีการแก้ไข โดยประธานสภาเอง พร้อมกับดำเนินการประชุมต่อไปโดยไม่ตรงกับวาระการประชุมที่ได้มีการประกาศไว้ในวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งพระราชบัญญัติเทศบาล ฯ บังคับไว้ให้จำต้องกระทำ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 21 (เอกสารประกอบที่ 4) และถือเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 28 ทำให้ผลการประชุมเป็นไปโดยมิชอบ

2.ตามระเบียบวาระการประชุมใน ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องการกำหนดเกี่ยวกับการประชุมสามัญ ประจำปี 2567 แต่ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องแคมีมติเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ
เป็นปี 2566 เป็นมติที่มิชอบด้วยระเบียบและการที่ประธานสภาเทศบาล แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลดำเนินการประชุมต่อไป จนถึงขั้นลงมติ โดยที่นายกเทศมนตรีตำบลช่องแคได้มีการทักท้วงแล้วนั้นถือเป็นการใช้ดุลพินิจที่มิชอบ ไม่มีการนำเอาคำทักท้วงไปวินิจฉัย รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาล ยังมีการลงมติเห็นชอบกับสมัยประชุมต่อไปอีก ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้ถือได้ว่าประธานสภาเทศบาลตำบลช่องแค และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ละเมิดต่อพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 มาตรา 21 (เอกสารประกอบที่ 4) และกระทำผิดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 21

ดังนั้นจึงเดินทางมายื่นคำร้องเพื่อเสนอให้ยุบสภา​พร้อมให้ ป.ป.ช.ไต่สวนและวินิจฉัยรวมทั้งพิจารณา​กรณีประชุมสภา​ไม่เป็นไปตาม​ พรบ.เทศบาล​ ม.21 ดังกล่าว นายกเทศมนตรีตำบลช่องแค กล่าวว่า

https://youtu.be/cLJZjfFmKbQ

Facebook Comments

Related post