Digiqole ad

นายกฯ และ รมว.กระทรวงการคลังเผย นโยบายและจุดมุ่งหมายของกระทรวงการคลัง คือ การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

 นายกฯ และ รมว.กระทรวงการคลังเผย นโยบายและจุดมุ่งหมายของกระทรวงการคลัง คือ การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
Social sharing
Digiqole ad
นโยบายและจุดมุ่งหมายของกระทรวงการคลัง คือ การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดย 2 เรื่องที่สำคัญ คือ
1. วินัยทางการเงินการคลัง เรื่องสำคัญที่ต้องตอบสังคมให้ได้ว่า ใช้ทำอะไร ใช้อย่างไร ในระยะสั้น และระยะยาว ส่งผลกับจีดีพี หนี้สาธารณะอย่างไรที่จะเหมาะสม
2. ความเป็นธรรมและวิธีการทำงาน รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากกับการบริหารจัดการราชการ ต้องไม่มีระบบเส้นสาย ระบบการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงการปูนบำเหน็จอย่างเหมาะ และต้องใช้หลักการเดียวกันทุกกระทรวง”
นายเศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
14 กันยายน 2566
Facebook Comments

Related post