Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” แถลงข่าวภายหลังการประชุมว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกครูอยู่เวรรักษาการณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” แถลงข่าวภายหลังการประชุมว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกครูอยู่เวรรักษาการณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Social sharing
Digiqole ad
วันที่ 23 มกราคม 2567 ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวภายหลังการประชุมว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกครูอยู่เวรรักษาการณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รวมถึงหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วด้วย
.
นายเศรษฐา ทวีสิน กล่าวว่าจากการที่เร็วๆนี้ มีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับครูที่อยู่เวรรักษาการณ์ ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีตรี ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 ซึ่งใช้มา 20 ปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป จึงยกเว้นโดยให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น โดยหน่วยงานต่างๆ ก็จะรับไปพิจารณาในวิธีการที่เหมาะสมต่อไป
.
ทั้งนี้ ในรายงานข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ระบุไว้ว่านายกรัฐมนตรีรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณครูซึ่งต้องอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน ซึ่งการอยู่เวรรักษาการณ์ดังกล่าวแม้จะเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 แต่นายกรัฐมนตรีเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีนั้นไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีบุคคลหรือเครื่องมือในการช่วยเหลือดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการมากมาย เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย นักการภารโรง กล้องวงจรปิด อีกทั้งการให้ครูต้องมาอยู่เวรรักษาการณ์ก็เป็นการกำหนดหน้าที่และเป็นภาระเพิ่มเติมให้กับครู นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยไม่จำเป็นอีกด้วย นายกรัฐมนตรีจึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นมติวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 แก่โรงเรียนของทุกสังกัดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินี้เป็นต้นไป และให้รวมถึงการอยู่เวรรักษาการณ์ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่มีการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือที่ใช้วิธีการอื่นใดเพื่อรักษาความปลอดภัยแล้วด้วย เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
.
Facebook Comments

Related post