Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” เปิดพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” เปิดพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีขยายความคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่มอบให้เด็กไทยว่าอยากให้เด็กไทยได้รับรู้และสัมผัสความรัก ความปรารถนาดีที่ผู้ใหญ่มีให้เพื่อให้เขาได้เติบโตเห็นโลกกว้าง และมีชีวิตอยู่ด้วยความรักความเข้าใจในความแตกต่างอันเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมประชาธิปไตย
.
1. นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เด็กๆและเยาวชนทุกคนมีคุณค่าในตัวเองและ คือผู้กำหนดอนาคตของประเทศชาติของเรา ความปราถนาสูงสุดของผม ผมอยากให้เด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถนั้นให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อการดำรงชีวิตในมิติทางเศรษฐกิจและมิติของการสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่น
.
2. เพื่อโอกาสของเด็กๆทุกคนรัฐบาลนี้ มุ่งมั่นส่งเสริมให้เด็กทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษา โดยตั้งเป้าหมาย Zero Dropout คือจะไม่มีเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาในประเทศนี้
.
3. เราจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบ
.
4. เราจะส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning Strategies : FLS) เพิ่มทางเลือกให้ตรงตามความต้องการและวิถีชีวิตของผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก และเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาซ้ำซาก
.
5. วันเด็กปีนี้ ได้มอบคำขวัญไว้ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” เพราะผมอยากให้เด็กสัมผัสถึงความรัก ความห่วงใย ความปราถนาดีจากผู้ใหญ่ ว่าเราอยากให้เขาได้เห็นโลกกว้าง เราอยากเห็นเด็กของเรามีชีวิตอยู่ด้วยความรัก ความเข้าใจในความแตกต่างของผู้คนที่อยู่ร่วมกับเราในสังคม ซึ่งท้ายที่สุดจะก่อรูปเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่อยู่ร่วมกันบนฐานของความรัก ความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมชาติและเพื่อนมนุษย์ในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ เป็นเด็กที่มีโลกทัศน์กว้างไกล เปิดรับเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนอกเหนือจากในตำราเรียน
.
6. ทั้งนี้ ขอฝากไปยัง ผู้ปกครองและคุณครู ต้องช่วยกันเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตให้ทันโลก ทันสมัยแห่งปัจจุบัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม อย่างเป็นสากลซึ่งหมายถึงการเคารพในสิทธิ เสรีภาพของกันและกัน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
.
7. “ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันเรียนรู้และมีความทรงจำดี ๆ ในวันเด็กแห่งชาตินี้ สุขสันต์วันเด็กครับ” นายกรัฐมนตรีกล่าวในที่สุด
.
Facebook Comments

Related post