Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567
Social sharing
Digiqole ad
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
1. นายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายก่อนการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ซึ่งในระยะแรกเริ่ม ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมด้านซอฟต์พาวเวอร์ เป้าหมายใน 11 สาขา โดยในวันนี้จะมีการพิจารณาแผนงานโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ 2568 ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น และขอให้ทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ เพื่อที่รัฐบาลจะนำไปเร่งดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
.
2. ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ พร้อมเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
.
2.1 เห็นชอบ ข้อเสนอโครงการของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ เป้าหมาย ทั้ง 11 สาขา ประกอบด้วย สาขาเฟสติวัล สาขาท่องเที่ยว สาขาอาหาร สาขาศิลปะ สาขาออกแบบ สาขากีฬา สาขาดนตรี สาขาหนังสือ สาขาภาพยนตร์ ละครและซีรีส์ สาขาแฟชั่น และสาขาเกม โดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณพิจารณากรอบวงเงินและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป
2.2 เห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณในการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ จำนวน 3 เทศกาล ในวงเงิน 3,000,000 บาท โดยมอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำคำของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการพิจารณา และมอบสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
.
2.3 เห็นชอบหลักการ งาน “Maha Songkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าว ที่คาดว่าจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของรถ เครื่องบิน ที่พัก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยให้คณะทำงานฯ ไปหารือกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา มีการบริหารจัดการเรื่องการเดินทางได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นเรื่องงบประมาณซึ่งมีการตั้งไว้จำนวนมาก ขอให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ
2.4 เห็นชอบพิจารณาให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1) ดำเนินการ บูรณาการ และขับเคลื่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ การจัดสรรงบประมาณ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ลดความซ้ำซ้อน 2) ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก และจัดทำกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ 11 อุตสาหกรรม ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ และ 4) ประสาน และบูรณาการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ 11 อุตสาหกรรม ตลอดจนการเผยแพร่ความคืบหน้าและผลการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ และ
2.5 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ แต่งตั้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นกรรมการและเลขานุการร่วมในคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ
Facebook Comments

Related post