Digiqole ad

นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” พร้อมคณะเตรียมเดินทางไปตรวจราชการ ณ จ.ร้อยเอ็ด-จ.กาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ที่ 2 มี.ค.67

 นายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” พร้อมคณะเตรียมเดินทางไปตรวจราชการ ณ จ.ร้อยเอ็ด-จ.กาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ที่ 2 มี.ค.67
Social sharing

Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะเตรียมเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง การแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว พร้อมกับหารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) หารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ หารือประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและใช้สำหรับการอุปโภค และพบประชาชนที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกำหนดการ ดังนี้
.
ช่วงเช้า เวลาประมาณ 09.45 น. นายกรัฐมนตรีจะตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
.
จากนั้นเดินทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายกรัฐมนตรีจะตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว ณ บริเวณพนังกั้นลำน้ำชีชั่วคราว กม.ที่ 2+300 บ้านโนนแดง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
.
ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะหารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) และจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บึงอร่าม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้น นายกรัฐมนตรีประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วนายกรัฐมนตรีหารือประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและใช้สำหรับการอุปโภค ณ พื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
.
จากนั้นในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีจะพบประชาชน ณ แหลมพยอม บึงโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 18.45 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
.
สำหรับเป้าหมายของการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ภายใต้นโยบายไม่ท่วมไม่แล้งของรัฐบาล เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมถึงภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การรักษาระบบนิเวศ โดยเฉพาะมุ่งเน้นถึงการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดที่มุ่งดึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่พัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post