Digiqole ad

นายกฯ ตั้ง “ปานปรีย์” นั่ง คกก. เฉพาะกิจในเมียนมา ไร้เงาชื่อ “สุทิน”

 นายกฯ ตั้ง “ปานปรีย์” นั่ง คกก. เฉพาะกิจในเมียนมา ไร้เงาชื่อ “สุทิน”
Social sharing

Digiqole ad

นายกฯ ตั้ง “ปานปรีย์” นั่งหัวโต๊ะ คกก. เฉพาะกิจในเมียนมา แต่ไร้เงาชื่อ “สุทิน”

…นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้ง “ปานปรีย์” นั่งเก้าอี้ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา เพื่อติดตามและประมินในทุกมิติ ขณะที่ ไม่มีชื่อ “สุทิน” รมว.กลาโหม ร่วมคณะด้วย…

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อไทยในหลายมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การสู้รบตามแนวชายแดน และการค้าชายแดนหยุดชะงัก อันกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลทั้งในส่วนที่ เกี่ยวกับการดำเนินการทางการทูต ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการสื่อสารต่อสาธารณะ รวมถึงการบริหาร สถานการณ์พื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

ข้อ 1 องค์ประกอบ

1.1 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานกรรมการ

1.2 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ รองประธานกรรมการ

1.3 ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ

1.4 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ

1.5 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

1.6 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรรมการ

1.7 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ

1.8 ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ

1.9 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ

1.10 อธิบดีกรมสารนิเทศ กรรมการ

1.11 อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กรรมการ

1.12 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กรรมการ

1.13 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ และเลขานุการ

1.14 ข้าราชกรสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ 2 หน้าที่และอำนาจ

2.1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งในมิติการต่างประเทศ มิติการค้า และเศรษฐกิจชายแดน มิติความมั่นคง รวมทั้งบทบาท และท่าทีของต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

2.2กลั่นกรอง ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการบูรณาการ และประสานงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการเพื่อปกป้อง และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติในการแก้ไขปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในเมียนมา โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา รวมถึงการดำเนินการทางการทูตเชิงรุกที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนให้เกิดสันติภาพในเมียนมา ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการต่างประเทศ นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งยุทธศาสตร์ หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี

2.3 เร่งรัดและติดตามการขับเคลื่อน และการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี กำหนด

2.4ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล ในมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมาทั้งในส่วนการดำเนินการทางการทูต ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ให้ประชาชนรับทราบอย่างทันท่วงที

2.5 รายงานผลการดำเนินงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม

2.6แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2.7 ดำเนินการอื่นใดตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการ ชี้แจงข้อมูล ส่งเอกสาร ตลอดจนดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมากำหนด

ข้อ 4 การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานกรณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 หรือตามระเบียบของทางราชการ แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงนสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Facebook Comments


Social sharing

Related post