Digiqole ad

นายกฯ”เศรษฐา ทวีสิน” สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

 นายกฯ”เศรษฐา ทวีสิน” สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองบัวลำภู บึงกาฬ เลย หนองคาย และอุดรธานี) ที่โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภูว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เสนอปัญหาและแนวทาง และ KPI ในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินเกษตร การให้เอกสารสิทธิ์ เรื่องความยากจน ซึ่งจะต้องมีการยกระดับรายได้ขึ้นมาผ่านกระบวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผล ส่วนปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องมีการบำบัดและจัดการกับผู้ขายอย่างเด็ดขาด
.
1. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มาดูแลและกำชับให้เพิ่มศักยภาพกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เป็นเมืองรองแต่มีวัฒนธรรมและอาหารน่าสนใจ รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย
.
2. ด้านการบริหารจัดการน้ำ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทำฝายเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งรวม 92 ฝาย และให้กรมประมงนำพันธุ์สัตว์น้ำไปปล่อยเพื่อเพิ่มปริมาณปลาในแหล่งน้ำ
.
3. ด้านคมนาคม คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาการเชื่อมต่อเส้นทางสัญจรในกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรและเกิดความเจริญได้
.
4. ด้านการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP นั้น นายกรัฐมนตรี กำชับให้มีการสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหารือให้ใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้ารวมถึงช่องทางพัฒนาร้านค้า พร้อมกับส่งเสริมการค้าขายผ่านออนไลน์ โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกันจัดทำแฟลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้ามากขึ้น
.
5. ขณะที่นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. ได้มีมติเกี่ยวกับการผลักดันเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางคมนาคม และแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินให้แก่พี่น้องชาวหนองบัวลำภู
.
5.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ครม.เห็นชอบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สกายวอร์กภูแอ่น ซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง ซึ่งเป็นจุดชมวิวเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติและเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นการเติมเสน่ห์ให้จุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่
.
5.2 เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งใน 5 กลุ่มจังหวัดของภาคอีสานตอนบนหนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี พร้อมสร้างทางเลี่ยงเมืองแก้ไขปัญหาถนนจากจังหวัดเลยผ่านอำเภอนากลาง เพื่อความสะดวกในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ
.
5.3 เพิ่มพื้นที่เขตชลประทานให้เป็น 150,000 ไร่ ด้วยโครงการสร้างฝายที่บ้านนาไร่ ตำบลดงมะไฟ และฝายกั้นลำน้ำขนาดเล็กอีกรวม 92 ฝาย ซึ่งจะช่วยเก็บกักน้ำในหน้าฝนไว้ใช้ในภาคเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ในหน้าแล้ง รวมถึงสร้างประตูระบายน้ำที่ลำพะเนียง ซึ่งเป็นลำน้ำสำคัญที่จะช่วยควบคุมน้ำในหน้าฝนและหน้าแล้ง เพิ่มน้ำให้กับพื้นที่เกษตรของจังหวัดหนองบัวลำภู
.
5.4 เพิ่มชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน ซึ่งแต่เดิมจะมีเฉลี่ยหมู่บ้านละ 2-3 คน เพิ่มเป็น 7-10 คน โดยจะมีการฝึกอบรมเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
.
5.5 แก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน โดยกรณีเกษตรกรเกษตรกรถือครองที่ดิน สปก. 4-01 ไว้เกิน 3 ปี แล้ว จะสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนด เพื่อใช้ประโยชน์แปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้ โดยมีพื้นที่เกษตรประมาณ 950,000 ไร่ ในจังหวัดหนองบัวลำภูจะได้รับประโยชน์นี้ ซึ่งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคมนี้ และจะเริ่มทยอยออกเป็นโฉนดได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
.
ที่มา :
Facebook Comments

Related post