Digiqole ad

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ศึกษาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ น้ำ ป่า อาชีพ ตามแนวทางพระราชดําริ

 นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ศึกษาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ น้ำ ป่า อาชีพ ตามแนวทางพระราชดําริ
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ น้ำ ป่า อาชีพ และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนตามแนวทางพระราชดําริ
1. นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรับฟังบรรยาย “การพลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรมเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อนขึ้นรถชมวิวเยี่ยมพื้นที่จริงการพัฒนาป่า ณ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งฟังบรรยาย “ผลการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด่านป่าไม้จากอดีตจนถึงปัจจุบันอันนำไปสู่…ป่าเป็นธนาคารอาหารของชุมชน” และเดินในเส้นทางธรรมชาติ เพื่อเข้าใจในวิธีการดำเนินการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าตามแนวพระราชดำริด้วยระบบเหมืองไส้ไก่ (คูคลองก้างปลา) ระบบฝาย (Check Dam) และระบบน้ำฝนตามธรรมชาติ
2. โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ปลูกต้นยางนาเป็นที่ระลึก ในโอกาสมาเยี่ยม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งสอบถามถึงการดำเนินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และการดำเนินงานของศูนย์อื่น ๆ ตามแนวพระราชดำริในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงเรื่องการปลูกป่าด้วยความสนใจ
3. นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการจัดการน้ำด้วยการสร้างฝายต่าง ๆ และการดำเนินการเรื่องพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ว่า สามารถเป็นแม่แบบการฟื้นฟูป่าในพื้นที่อื่นได้ ซึ่งปัจจุบันหลายจังหวัดประสบปัญหาเรื่องนี้มาก ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลจะนำไปพิจารณาว่าสามารถทำอะไรให้เป็นแม่แบบ ขยายไปในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศได้
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post