Digiqole ad

“นายกรัฐมนตรีคนใหม่” ในสายตาประชาชน

 “นายกรัฐมนตรีคนใหม่” ในสายตาประชาชน
Social sharing

Digiqole ad

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี  “นายกรัฐมนตรี                      คนใหม่” ในสายตาประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,274 คน (สำรวจทางภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2566 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าใคร? เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป เมื่อพิจารณาตามประเด็นต่อไปนี้ (นำเสนอ 5 อันดับแรก)           

1.1 ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ                                        1.2 ช่วยสร้างสังคมให้มีความสุข

อันดับ 1

แพทองธาร ชินวัตร      

25.35%

อันดับ 1

แพทองธาร ชินวัตร      

22.29%

อันดับ 2

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์    

19.06%

อันดับ 2

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

19.68%

อันดับ 3

เศรษฐา ทวีสิน      

12.91%

อันดับ 3

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์                

13.91%

อันดับ 4

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์                

8.11%

อันดับ 4

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์    

10.75%

อันดับ 4

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

8.11%

อันดับ 5

เศรษฐา ทวีสิน      

7.11%

 1.3 ช่วยการปราบปรามยาเสพติด                                 1.4 ช่วยการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

อันดับ 1

พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส      

34.90%

อันดับ 1

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์    

20.91%

อันดับ 2

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์    

15.02%

อันดับ 2

พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส      

20.43%

อันดับ 3

แพทองธาร ชินวัตร      

13.28%

อันดับ 3

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

14.84%

อันดับ 4

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

10.73%

อันดับ 4

แพทองธาร ชินวัตร      

8.78%

อันดับ 5

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์                

5.88%

อันดับ 5

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ      

8.22%

1.5 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการประชาชน               1.6 ช่วยส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา

อันดับ 1

แพทองธาร ชินวัตร      

25.36%

อันดับ 1

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์    

22.24%

อันดับ 2

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์    

23.37%

อันดับ 2

แพทองธาร ชินวัตร      

14.14%

อันดับ 3

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

12.88%

อันดับ 3

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์                

13.74%

อันดับ 4

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์                

7.47%

อันดับ 4

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

8.58%

อันดับ 5

เศรษฐา ทวีสิน      

6.52%

อันดับ 5

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์            

8.34%

1.7 ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง                                    1.8 ช่วยประสานงานจัดตั้งรัฐบาลได้ราบรื่น

อันดับ 1

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ      

19.42%

อันดับ 1

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ      

19.24%

อันดับ 2

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์    

17.74%

อันดับ 2

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์    

18.21%

อันดับ 3

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

10.59%

อันดับ 3

แพทองธาร ชินวัตร      

11.80%

อันดับ 4

แพทองธาร ชินวัตร      

10.51%

อันดับ 4

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

8.55%

อันดับ 5

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์                

8.43%

อันดับ 5

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์                

8.23%

1.9 ช่วยประสานระหว่างประชาชนกับทหาร                    1.10 ช่วยจรรโลงศาสนา

อันดับ 1

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

20.19%

อันดับ 1

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

16.24%

อันดับ 2

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ      

17.64%

อันดับ 2

แพทองธาร ชินวัตร      

16.16%

อันดับ 3

แพทองธาร ชินวัตร      

15.32%

อันดับ 3

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์    

14.15%

อันดับ 4

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์    

10.61%

อันดับ 4

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์                

11.33%

อันดับ 5

พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส      

9.18%

อันดับ 5

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์            

7.96%

1.11 ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับอารยประเทศ

อันดับ 1

แพทองธาร ชินวัตร      

24.38%

อันดับ 2

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์    

21.20%

อันดับ 3

เศรษฐา ทวีสิน      

12.19%

อันดับ 4

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

9.72%

อันดับ 5

กรณ์ จาติกวณิช                         

7.17%

สรุปผลการสำรวจ : “นายกรัฐมนตรีคนใหม่” ในสายตาประชาชน

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “นายกรัฐมนตรี                      คนใหม่” ในสายตาประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,274 คน (สำรวจทางภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2566 พบว่า เมื่อพิจารณาตามประเด็นต่าง ๆ คนที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีในความเห็นของประชาชน คือ

1) ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 25.35

2) ช่วยสร้างสังคมให้มีความสุข แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 22.29   

3) ช่วยปราบปรามยาเสพติด พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ร้อยละ 34.90

4) ช่วยการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น พิธา ลิ้มเจริญรัตน์  ร้อยละ 20.91

5) ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการประชาชน แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 25.36 

6) ช่วยส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 22.24 

7) ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 19.42                   

8) ช่วยประสานงานจัดตั้งรัฐบาลได้ราบรื่น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  ร้อยละ 19.24 

9) ประสานระหว่างประชาชนกับทหาร  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 20.19

10) ช่วยจรรโลงศาสนา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 16.24 

11) ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับอารยประเทศ แพทองธาร ชินวัตร  ร้อยละ 24.38

นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

จากผลสำรวจของสวนดุสิตโพล กรณี “นายกรัฐมนตรีคนใหม่” ในสายตาประชาชน มีการสำรวจหลายประเด็น                     ที่น่าสนใจดังนี้ ประเด็นเรื่องช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการประชาชน อันดับ 1 คือ  คุณแพทองธาร ชินวัตร เป็นสิ่งที่ประชาชนมองว่าพรรคเพื่อไทยจะมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยเฉพาะเรื่องปากท้อง ประเด็นเรื่องช่วยการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น อันดับ 1 คือ คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ถือว่าเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลเน้นเป็นจุดขายและใช้ในการหาเสียงมาตลอด ประเด็นเรื่องช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งและช่วยประสานงานจัดตั้งรัฐบาลได้ราบรื่น อันดับ 1 คือ คุณประวิตร วงษ์สุวรรณ สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะของคุณประวิตรเองที่เป็นผู้ประสานในหลายๆ เรื่องของรัฐบาล ประเด็นเรื่องประสานระหว่างประชาชนกับทหาร อันดับ 1 คือ คุณประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องยอมรับว่าคุณประยุทธ์เป็นผู้ที่สามารถตอบโจทย์ประเด็นเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลโพลที่ออกมาในภาพรวมน่าจะตรงใจหลายท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์ 

รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Facebook Comments


Social sharing

Related post