Digiqole ad

นักเรียน-นักศึกษา และเยาวชน ร่วมชมงานนิทรรศการและสัมมนา ทิศทางกีฬาไทย เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

 นักเรียน-นักศึกษา และเยาวชน ร่วมชมงานนิทรรศการและสัมมนา ทิศทางกีฬาไทย เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
Social sharing
Digiqole ad

รัฐสภาคึกคัก นักเรียน-นักศึกษา และเยาวชน ร่วมชมงานนิทรรศการและสัมมนา ทิศทางกีฬาไทย เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ทั้งบูมกิจกรรมและร้านค้ากีฬาคับคั่ง ด้าน ศ.(พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เผย กีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านสุขอนามัยและจิตใจ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติได้มุ่งเน้นการส่งเสริมในด้านนี้ด้วย

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารรัฐสภา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการและสัมมนา ทิศทางกีฬาไทย เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ และเพื่อให้คนไทยเห็นคุณค่าของการกีฬา รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภาด้วย

โดยทาง ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า “การกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขอนามัยและด้านจิตใจ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติได้มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาสามารถช่วยพัฒนาจิตใจสร้างความสามัคคีของคนในชาติให้เป็นพลเมืองที่ดี สำหรับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่ออาชีพในระดับนานาชาติ จะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากีฬาของชาติได้มีการกำหนดแผนงาน รวมทั้งบูรณาการการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของชาติ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อที่ประชุมวุฒิสภาอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์”

ขณะที่ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา เผยถึงวัตถุประสงค์การจัดงานตลอดจนกิจกรรมที่จัดขึ้น ว่า “จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการกีฬาของชาติจากทุกภาคส่วน มีการจัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ แสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกีฬาของไทยและภาคีเครือข่ายด้านการกีฬา การจัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา มาร่วมเวทีเสวนาและบรรยายทางวิชาการหลายท่าน มีการจัดแสดงความสามารถด้านกีฬาของนักเรียนและเครือข่ายทางการกีฬา เช่น การแสดงคีตะมวยไทย การแสดงปันจักสีลัต การแสดงไหว้ครูมวยไทย ซึ่งขณะนี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานประมาณ ๒,๐๐๐ คน โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจในผลการดำเนินงานของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการกีฬา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาจะได้รับความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางการพัฒนากีฬาของชาติต่อไป”

สำหรับโครงการจัดนิทรรศการและสัมมนา “ทิศทางกีฬาไทย” เนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ จนถึง วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องโถงสัมมนาและห้องจัดประชุมสัมมนา B1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา

Facebook Comments

Related post