Digiqole ad

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศรับรางวัล Future Leader Award

 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศรับรางวัล Future Leader Award
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร  โชคสมงาม ชั้นปีที่ ๔ ซึ่งได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ผู้นำแห่งอนาคต (Future Leader Award) ที่มอบโดยนายกสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี

โดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลทหาร ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ และมีความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูง อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารทุกคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่คัดเลือกรางวัลได้พิจารณามอบรางวัลให้นักเรียนพยาบาลทหารชั้นปีที่ ๔ (ที่ใกล้จะจบการศึกษา) โดยในส่วนของรางวัลจะมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมีเพียงหนึ่งคนที่ได้รับรางวัล โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมตามแต่ละรางวัลนั้น ๆ เช่น  รางวัลปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น รางวัลเรียนดี ฯลฯ (รวม ๑๓ รางวัล) ในส่วนของรางวัล Future Leader Award นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร ฯ เป็นคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมดจำนวน ๘๐ คน

ก่อนหน้านี้ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร ฯ ยังเคยสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศ และประเทศไทย โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความเสียสละ ความเป็นผู้นำ ความขยันหมั่นเพียร ความรักชาติ และคุณธรรมอื่น ๆ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนต่างชาติคนแรกที่ได้รับรางวัล “นักเรียนเกียรติยศ” ของวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาอีกด้วย

Facebook Comments

Related post