Digiqole ad

ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานเกษตรกรลูกค้า จังหวัดสมุทรสาคร

 ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานเกษตรกรลูกค้า จังหวัดสมุทรสาคร
Social sharing

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายไพศาล หงษ์ทอง และนายมานพ จินาไหม ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานสวนองุ่นเจริญผล ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีการปลูกองุ่นพันธุ์ไวท์มะละกามีรสชาติหวานอร่อยและเป็นที่นิยม โดยใช้วิธีการปลูกแบบยกร่องสวน และปลูกแบบหมุนเวียนโดยเปลี่ยนต้นใหม่ ทุก ๆ 3 ปี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีองุ่นจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี รวมถึงการเพิ่มการปลูกองุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศเพื่อเพิ่มความหลากหลาย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย (GAP) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ด้านการจัดการทางการตลาด นอกจากส่งขายไปยังตลาดผลไม้ทั่วไปแล้วยังขยายช่องทางการจำหน่ายผลผลิตผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ TikTok รวมถึงการเปิดสวนองุ่นให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและทำกิจกรรมตัดองุ่น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวและต่อยอดธุรกิจไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดกับอ่าวรูปตัว ก จึงมีทัศนียภาพที่งดงาม โดยชาวบ้านทำอาชีพประมงพื้นบ้าน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำกะปิเป็นอาชีพหลัก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทะเลตากแห้ง กุ้งแห้ง ปูไข่ดองแบรนด์ “ปูจ๋ารางจันทร์” ผ่านการไลฟ์สด มีการจ้างงานเยาวชนในชุมชนเข้ามาช่วยจำหน่ายสินค้าและแพ็คสินค้า เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ชุมชนฯ ยังป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาฯ ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำผ้ามัดย้อม การตำกะปิแบบโบราณ การไถกระดานเก็บหอยจากบริเวณชายฝั่ง และการทำไข่เค็มพอกโคลน เป็นต้น

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนด้านการให้ความรู้และเติมทุนให้กับสวนองุ่นเจริญผลและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเล   รางจันทร์ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ในชุมชนอันนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

Facebook Comments

Related post