Digiqole ad

ธ.ก.ส. ร่วม กปร. มอบถังน้ำและระบบการจัดเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง ให้ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 29 แห่ง ในภาคเหนือ

 ธ.ก.ส. ร่วม กปร. มอบถังน้ำและระบบการจัดเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง ให้ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 29 แห่ง ในภาคเหนือ
Social sharing

Digiqole ad

ธ.ก.ส. ร่วมมือสำนักงานกปร. ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถังน้ำ ฐานรองรับและรางรินน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่กันดารในเขตภาคเหนือ จำนวน 29 แห่ง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพ นำร่องการส่งมอบและตรวจเยี่ยมโครงการบ้านห้วยแห้ง จังหวัดตาก พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายไพศาล หงษ์ทอง นายสุนัน พงศ์ประยูร ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมมอบถังกักเก็บน้ำ ปริมาณ 1,000 ลิตร พร้อมฐานรองรับและรางรินน้ำ ให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และบ้านห้วยแห้ง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งได้มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพในช่วงฤดูแล้ง ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยจะมีการทยอยส่งมอบถังน้ำและระบบรางรินน้ำไปยังศูนย์เรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และในจังหวัดอื่นๆ อีก รวม 29 แห่ง นอกจากนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนฯ บ้านห้วยแห้ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน ทำให้ปัญหาภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบไปยังประชาชนและเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ทั้งการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้ขับเคลื่อนภารกิจในด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการธนาคารต้นไม้

โดยสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพิ่มบนพื้นที่ของตนเองและของชุมชน ซึ่งนอกจากชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากร่มเงาต้นไม้ ได้อากาศที่ดี ได้อาหารที่เกิดจากป่า ยังต่อยอดไปสู่ชุมชนไม้มีค่าด้วยการนำต้นไม้มาแปลงเป็นสินทรัพย์เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินและนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับ ธ.ก.ส. รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนต้นไม้ในรูปแบบ T-Ver และการยกระดับไปสู่การขาย Carbon Credit เปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์ให้เป็นเงินผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit การสนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำของชุมชนเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อ Green Credit

เพื่อนำไปลงทุนในการขุดบ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่การเกษตรต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง และยังสามารถรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อีกด้วย เป็นต้น สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับสำนักงาน กปร. ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนือให้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพในระหว่างฤดูแล้ง

โดยนำร่องการมอบถังกักเก็บน้ำ ปริมาณ 1,000 ลิตร พร้อมฐานรองรับและระบบรางรินน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยแห้ง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ที่จะทยอยส่งมอบจนครบทั้ง 29 แห่ง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของ ธ.ก.ส.ในการเข้าไปพัฒนาดูแล สนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท

Facebook Comments


Social sharing

Related post